11.03.19

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13.mai 2019.
Häädemeeste vallavolikogu on oma 28.02.2019 otsusega nr 13 garanteerinud osaleda hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvoorus 50 000 euroga. 
Häädemeeste vallavalitsus on oma 5.03.2019 korraldusega nr 94 määratunud priorieetseteks valdkondadeks veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

 • linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;
 • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
 • veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
 • kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 241 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

Alade kohta saab täpsemat teavet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, aadressil http://haademeestevald.kovtp.ee/haademeeste-valla-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava

 

Häädemeeste vallavalitsuses on kontaktisikuks planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik, tel. 4448894 või 53006898, e-post: maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee.

Taotlusblanketid, programmi tingimused ja muud vajalikud materjalid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm ja vallamajas kohapeal. 

Nõuetekohaselt täidetud avaldused koos vajalike lisamaterjalidega palun saata allkirjastatult aadressil Häädemeeste Vallavalitsus, Uulu 86502, Pargi tee 1 või digitaalselt haademeeste@haademeeste.ee

Toimetaja: MAIA-LIISA KASVANDIK