« Tagasi

Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring

 

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthanke „Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring" ja teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides (edaspidi LHD) sisalduvatele tingimustele.

Projekti kaasrahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) meetme „Üleujutusohu riskide maandamine" kaudu. Toetuse eesmärgiks on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutusete võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele. Uuring peab olema suunatud üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016-2021 sisalduvate tegevuste ja eesmärkide elluviimisele.

Täiendavat infot ja selgitusi riigihanke alusdokumentide kohta saab e-riigihangete keskkonna (edaspidi e-RHR) kaudu.

 

Hankija kontaktisik Maia-Liisa Kasvandik –planeerimisnõunik, tel +372 444 8894, e-post: maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee

Pakkumus tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 20.12.2019.a. kell 10:00.