Jaagupi küla

Massiaru küla

Mereküla

« Tagasi

Karu tee 24 kinnistu detailplaneering

Karu tee 24 kinnistu detailplaneering on algatatud Häädemeeste Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 34.  Detailplaneeringuga kavandatakse Karu tee 24 kinnistu jagamine üksikelamu kruntideks. Lisaks olemasoleva elamu krundile tekib kuni neli uut üksikelamu krunti. Üldplaneeringus on antud kinnistu käsitletud elamuehituse reservmaa-alana, seega on kavandatav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on 1,9 ha. 
Katastriüksuse tunnus on 84801:001:1354.

Võiste alevik