Majaka küla

« Tagasi

Majaka küla Kalle kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 26.08.2021 istungil Majaka küla Kalle kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Kinnistut ei jagata. Detailplaneering muudab alal kehtivat Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada ranna ehituskeeluvööndit 100 meetrilt 70 meetrile.

Kinnistu katastriüksuse tunnus on 21303:002:0428


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik