Massiaru küla

Treimani küla

Uulu küla

« Tagasi

Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.04.-29.04.2019. a. Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ning üheks transpordimaa krundiks kergliiklustee tarbeks. Tekkivale uuele elamukrundile antakse ehitusõigus ühe uue üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks.

 

--------

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 20.01.2018 istungil Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks. Planeeringuala suurus on 0,66 ha.

Kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:0203
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 


Võiste alevik