Lepaküla

« Tagasi

Laanealuse kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 22.02.2018 istungil otsusega nr 15 Lepaküla Laanealuse kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab 13,4 ha suurusest kinnistust ca 7 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine veoautode remonditöökoja ehitamiseks. Planeering teeb ettepaneku muuta alal kehtivat Tahkuranna valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, asendades rohevõrgustiku juhtotstarbe osaliselt ärimaa otstarbega.
Laanealuse kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:1001


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik