« Tagasi

RMK raietööd Ikla–Oandu matkaraja ja vana maantee ääres

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes.
Tegemist on metsaga, mis eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga.
Alale jäävad RMK Lemme ja Krapi telkimisala, kus oleme metsa majandamisest loobunud.
Need metsad, valdavalt männikud (225 ha) on pindalalt ligi pooles ulatuses (122,2 ha) range kaitse all. Majandatavat metsa kasvab 93,4 hektaril ja sellest üle poole (55,3%) on jõudnud küpsesse ikka.
Noored metsad praktiliselt puuduvad ja rannikumännikute tulevikku silmas pidades oleme lageraie asemel kavandanud aegjärkseid raieid, kokku 24,9 hektaril.
Aegjärkse raie puhul raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik.
Aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke.
Lageraie korras raiutakse üks metsaeraldis (OJ187-4, mustlepik) 0,9 hektaril, kuna märjal kasvukohal pole aegjärkne raie otstarbekas.
RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandusvõtted ja nende ajalise jaotuse.
 
Raietööde kava tutvustame huvilistele 10. septembril kell 15 Treimanis klubiesisel platsil.