« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsuse vastuskiri kohaliku kasu õigusliku regulatsiooni meetme väljatöötamisest

Tänane Pärnu Postimees avaldas artikli kohaliku kasu teemadel seoses tuulikutega. Häädemeeste Vallavalitsus saatis käesoleva nädala esmaspäeval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse pikema kirja, mille siinkohal lugemiseks avaldame.

Pilt on illustratiivne, Belgias asuv Thorntonbanki tuulepark.


Vastuskiri kohaliku kasu õigusliku regulatsiooni meetme väljatöötamisest.
 
Meretuuleparkide hoonestusloa taotlused tuginevad Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule (kehtestatud 2017). Tahkuranna Vallavolikogu (30.04.2015) Pärnumaa mereplaneeringut ei kooskõlastanud. Häädemeeste Vallavolikogu kooskõlastas (02.04.2015) planeeringu tingimusel, et tuulikud on rannikust 15 km kaugusel. Täna on menetluses hoonestuslubade taotlused, kus lähimad tuulegeneraatorid on rannikust 10 km kaugusel.
Häädemeeste Vallavolikogu arutas meretuuleparkide teemat 30.06.2021 volikogu istungil. Häädemeeste Vallavolikogu väljendas oma vastuseisu meretuuleparkide rajamisele. Kuna aga riik tegeleb kohaliku kasu meetme väljatöötamisega, siis anname edasi siiski vallavolikogu ja vallavalitsuse poolsed seisukohad seadusloomesse ning avaldame soovi, et meie arvamusega arvestataks.
Kohaliku kasu meetme tasu arvutamisel tuleks lähtuda tegelikust meretuuleparkide tootmisest, mitte hoonestusõiguse tasust. Tasu kohalikule omavalitsusele peaks olema igalt toodetud ühikult ja seda minimaalselt 2 % müügihetke börsihinnast ning selle tasumine kohalikule omavalitsuselt peaks olema kuupõhiselt igakuine.
On ilmselge, et tuulikutega tehismaastiku tekitamine väga suures mahus turismist elatuvale Häädemeeste valla elanikkonnale on kahjulik. Kadunud elukeskkonna oludes tekib veelgi suurem risk elanikkonna vähenemisele ning sealt omakorda tulenev surve haridusvõrgule, mis on juba täna lähtuvalt õpilaste arvust alakoormatud.
Kindlasti tekib muid hüvitusmeetmete loomise vajadusi ja vajadusi luua meetmeid ja tegevusi, et muuta piirkonda atraktiivsemaks elanikele ja turistidele. Lähtuvalt tänastest teadmisest ja plaanidest kavandab riik planeeritavate tuulikute mahtude juures ilmselgelt asuda elektrienergia tuulest toodetud roheelektri eksportijaks ja kui seda plaanitakse teha Häädemeeste piirkonna elanike heaolu ja elukeskkonna arvelt, siis tuleb see piltlikult öeldes kinni maksta - siin on inimeste kodud. Siinkohal rõhutame ka Häädemeeste vallavalitsuse esitatud nõuet, mida oleme esitanud kõigi hoonestusloataotluste menetluste juures – vajalik on läbi viia piisavad uuringud, mis näitaksid, mis mõjud kaasnevad loodus-, majandus- ja sotsiaalsele keskkonnale (sh visualiseering, mõju kalandusele, piirkonna kinnisvarahindadele, avaliku arvamuse uuring jne).
Täna ei ole mõjud selged, kuid juba peame otsustame kasu mudeli üle.
Maksmise põhimõtted ja suurusjärgud peavad olema vähemalt midagi sellist, nagu on seda IdaViru kaevandusvaldades. Kavandatavad tuulikud planeeringuga näidatud alal on sedavõrd kõrged, et pole vahet, kas tuulik
asub Häädemeeste poolsel alal või lääne pool Kihnut, kogu ala tuleks käsitleda tervikuna ja sama tasu peaks kehtima kogu ala naabruses puudutatud omavalitsustele. Tasu jagatakse kokkupuutes olevate omavalitsuste vahel.
Kuna tuulikud saaksid tulema Häädemeestele ja Kihnule väga lähedal, lisaks Häädemeestele emotsionaalselt tähtsa õhtuse päikese loojumise suunda, siis tasu jaotus peaks olema inimeste arvusid, kaugust ja riivet arvestades 50 % Häädemeeste, 40 % Kihnu ja 10 % Pärnu linn.
Kindlasti peaks olema eraldiseisev hüvitusmeede rannakaluritele. Kui kala, peamiselt räim, merest ära kaob, peaks kaluritele kompenseerima vähemalt 15 aasta jooksul võimalik püügimahu vähenemisest tulenev tulu.
Lisaks tuleks rahastada arendajatel või riigil Pärnu Kutsehariduskeskust ning TÜ Pärnu Kolledzit, et luua mõlemasse energeetika/tuulikute hooldamise/teenindamise teemaline eriala. Kolledzi õppetool peaks looma välja vähemalt magistri tasemel õppekava.