« Tagasi

Päästeamet teatab: tuleohtliku aja määramine ja piirangud. NB! Pärnumaal on kehtestatud tuleohtliku aja piirangud

KORRALDUS
Tallinn
20.07.2021 nr 1.1-4.1/13
Tuleohtliku aja määramine ja piirangud
 
Tuleohutuse seaduse § 16 lg 1 punktide 1-4 alusel, arvestades ilmastikuprognoosi, Ilmateenistuse poolt peetavat tuleohukaarti, tuleohu kõrget taset ja piirkondlikku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust:
1. Kehtestan tuleohtliku aja järgnevates Eesti maakondades:
1.1. Ida-Viru maakond;
1.2. Jõgeva maakond;
1.3. Lääne-Viru maakond;
1.4. Pärnu maakond;
1.5. Tartu maakond.
 
2. Keelan käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud maakondades tuleohtlikul ajal metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal:
2.1. küttekoldevälise tule tegemise;
2.2. grillseadme kasutamise;
2.3. suitsetamise;
2.4. mootorsõidukiga liiklemise v.a. metsamajandustöödega, põllumajandustöödega või turbatöötlemisega seotud sõidukid.
 
3. Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.
 
4. Korraldus avaldada väljaandes Ametlikud Teadeanded.
 
5. Tunnistan kehtetuks Päästeameti peadirektori 16. juulil 2021. a korralduse nr 156 „Tuleohtliku aja määramine ja piirangud".
 
6. Käesolev korraldus jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Andreas Anvelt
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes