« Tagasi

Keskkonnaamet on algatanud Urissaare IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Dozerland OÜ (registrikood 14195154, aadress Aia tn 24-4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond) 15.09.2021 esitatud Urissaare IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 15.09.2021 numbriga DM-117110-1.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Urissaare külas

Sariku erakinnistul (katastritunnus 21302:002:0031; 100% maatulundusmaa). Taotletava

uuringuruumi teenindusala kogupindala on 14,52 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel

välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv /liiv täitepinnas) maht ja kvaliteet. Maavara

soovitakse kasutada tsiviil- ja teedeehituses. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 20

uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 4 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine.

Geoloogilise uuringu teostaja on Dozerland OÜ (registrikood 14195154, aadress Aia tn 24-4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond).

Loa taotletav kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/ menetlus nr  M-117110

Teade geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee, teadaande number 1818459)

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.