« Tagasi

Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine

Keskkonnaamet annab teada, et 09.12.2021 kirjaga nr DM-110955-201 on algatanud keskkonnamõju hindamine (KMH) VALICECAR OÜ Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele.

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis https://eteenus.keskkonnaamet.ee/26827255 ning tööpäeviti Keskkonnaameti Tallinna kontoris (Narva mnt 7a, Tallinn, 3. korrus).

Keskkonnaamet palub kohtumine eelnevalt kokku leppida (kontaktisik Karl Markus Wahlberg, e-post: karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee, tel 5885 7049).

Taustainfo:

Massiaru III liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Massiaru külas, eraomandis olevatel maaüksustel Linnulaulu (katastritunnus 21301:001:0167), Laulaste (katastritunnus 21302:003:0128), Pääsu (katastritunnus 21302:003:0031), Laulastemaa (katastritunnus 21301:001:0166), Laulastepõllu (katastritunnus 21302:003:0095).

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Massiaru III liivakarjääri mäeeraldisest ehitusliiva kaevandamine ehitus- ja teedeehitusmaterjali saamiseks.

Massiaru III liivakarjäär koosneb kahest lahustükist (ala I (hõlmab ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 15 ja 16) ja II (hõlmab ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 17 ja 18). Taotletava mäeeraldise pindala on 24,49 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 24,49 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt oli seisuga 01.01.2020 mäeeraldisega seotud ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 699 tuh m³ ja kaevandatav varu 641 tuh m³). Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 46 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

KMH algatati tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p-le 1, § 6 lg 2 p-le 2, § 11 lg-tele 2 ja 4, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 3 p-le 4 ja § 15 p-le 8. KMH käigus hinnatakse tegevuse võimalikku mõju keskkonnale, andes teavet selle olulisuse kohta ning aidates mõju vähendada või vältida. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide keskkonnamõju kohta. Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta ning teadaoleva informatsiooni alusel ei esine piiriülest keskkonnamõju.

KMH algatamise järgselt koostab KMH juhtekspert ja eksperdirühm koos arendajaga KMH programmi (KMH lähteülesande), mille alusel hakatakse KMH-d läbi viima. Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. KMH programmi valmides antakse Teile teada avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest, kus kõigil huvilistel on võimalus tutvuda koostatud programmiga ning esitada asjakohaseid ettepanekuid. KMH programm on alus kavandatava tegevuse ja selle reaalsete võimaluste keskkonnamõju hindamiseks.

Keskkonnamõju hindamise tulemused võtab kokku KMH aruanne, mis samuti avalikustatakse sarnaselt KMH programmiga. Lisainfot KMH protsessi kohta leiab siit.

Kontaktandmed:

· Arendaja on VALICECAR OÜ (registrikood 11102086); kontaktisik Vallo Kappak, e-post info@valicecar.ee, telefon 528 8718.

· Otsustaja on Keskkonnaamet; kontaktisikud Aare Mark (küsimused maapõue teemadel), tel 506 4227, e-post info@keskkonnaamet.ee ja kontaktisik Karl Markus Wahlberg (küsimused KMH teemadel), tel 5885 7049, e-post info@keskkonnaamet.ee