« Tagasi

Meretuulepargi jaoks tulevad Liivi lahte ja Pärnumaale elektriühendused

Liivi lahte on kavandamisel hetkel kaks meretuuleparki. Utilitas Wind alles kaalub alternatiivseid võimalusi oma Saare-Liivi 5 meretuulepargi elektriühenduse kavandamiseks. Eesti Energia on otsuse teinud – Vabariigi Valitsus algatas riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), et kavandada Liivi lahe meretuulepargi elektriühendused maismaaga. Miks selline planeering vajalik on ja kuidas saab asjas kaasa rääkida?

 

Vajalik elektri jõudmiseks maismaale

Liivi lahe meretuulepargi alajaama(de)st hakkavad maismaale kulgema merekaablid, mis jätkuvad rannikul maakaablitena kuni sealse(te) alajaama(de)ni. Edasised elektriühendused põhivõrku tulevad kas maa- või õhuliinidena, sõltuvalt valituks saava trassi asukohast ja keskkonnamõjudest, muudest mõjudest ning majanduslikust otstarbekusest.

 

Elektriühenduste rajamine on riiklikult oluline

Riigi eriplaneeringuga kavandatakse selliseid olulise ruumilise mõjuga ehitisi, mille asukoha või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Meretuuleparkide rajamine, mille oluliseks osaks on ka elektriühendused põhivõrku, panustab olulisel määral Eesti, Euroopa Liidu ning ÜRO energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse. Teisisõnu aitab see meil üle minna taastuvenergeetika kasutamisele.

 

Taastuvenergia arendamine minimeerib energiasektori keskkonnamõjusid, tugevdab energiajulgeolekut ning tõstab meie majanduse konkurentsivõimet. Tuuleenergia, sh avamere tuuleparkide arendamine, on kulutõhus ja keskkonnahoidlik lahendus taastuvelektri tootmiseks. Tavatarbija jaoks sõltub elektrihind hinnatasemest Nord Pooli turupiirkonnas, nii on iga lisanduv taastuvenergia tootmisvõimalus tulevikus abiks. Tuul ja päike on kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid ning pääsevad turule alati esimesena.

 

Kõigepealt sobilikud asukohad ja seejärel detailne lahendus

Eriplaneeringu koostamiseks ja selle mõjude hindamiseks on vaja Rahandusministeeriumil leida kõigepealt konsultant, kes aitab välja selgitada vajalikud uuringud ja analüüsid, kaardistada kaasamist vajava ekspertpädevuse ning kokku panna planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise programmi. Seejärel on võimalik hakata planeeringulahenduse kallal tööle. Planeeringu koostamisel on kaks etappi – esmalt otsitakse elektriühendusetele sobilikud asukohad ning seejärel koostatakse valitud asukohtadesse detailne lahendus.

 

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu menetlusskeem

Selgitatakse välja võimalikud mõjud

Elektriühenduste planeerimisel hinnatakse lisaks looduskeskkonnamõjudele ka planeeringu elluviimisega kaasnevaid majanduslike, kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid, sh viiakse läbi mõjude hindamiseks ja planeeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid. Planeeringuga samaaegselt koostatakse ka elektriühenduste eskiis- ja eelprojektid, mis võimaldavad mõjusid hinnata täpsemalt, kui tavapäraselt planeeringute puhul seda tehakse.

Puudutab viite Pärnumaa omavalitsust

Planeeringuala suurus on ligikaudu 5404 km2 ning see hõlmab Eesti merealal Liivi ja Pärnu lahte, maismaal Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Planeeringuala on määratud omavalitsuste täpsusega, et mitte teha enne planeeringu algatamist elektriühenduste asukoha eelvalikut ning võimaldamaks planeeringu koostamisel piisavat mänguruumi asukohtade valikul. Planeering on algatatud suurel maa-alal, kuid lõplik (detailne) lahendus kehtestatakse vaid elektriühenduste elluviimiseks vajalikul alal.

 

 

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu planeeringuala

Kõik saavad kaasa rääkida

Planeerimisprotsess on avalik, igaühel on õigus selles osaleda ning soovi korral ettepanekuid esitada. Materjalid pannakse tutvumiseks välja ning korraldatakse avalikud arutelud, kuhu kõik on oodatud osalema. Kui aeg käes, siis sellest teavitatakse. Avalikkust kaasatakse üldjuhul protsessi planeerimisseaduses sätestatud üldiste teadete kaudu. Kõigil, kel on soov teateid saada isiklikult, palutakse Rahandusministeeriumile edastada oma kontaktandmed (nimi, posti või e-posti aadress, organisatsiooni esindamisel selle nimi).

 

Maaomanikke teavitatakse

Arvestades planeeringuala suurust ja asjaolu, et hetkel pole veel teada, kus täpsemalt hakkavad elektriühendused paiknema, selguvad puudutatud isikud elektriühendustele asukohti kaaludes. Kõik puudutatud isikud, sh maaomanikud kaasatakse planeerimisprotsessi nõuetekohaselt.

 

Püsi kursis!

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu koostamist ja selle mõjude hindamist korraldab Rahandusministeerium, kelle kodulehelt saab värskeimat infot.
Kontakt: eleri.kautlenbach@fin.ee, tel 611 3228.