« Tagasi

Aasta õppeasutuse juht

Pärnumaa Omavalitsuste Liit jätkab traditsiooni ning juba hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele tunnustusüritusele "Aasta õpetaja gala" esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta parimad haridustöötajad.

Meie suureks rõõmuks on aasta õppeasutuse juht Egle Rumberg.

Egle Rumberg on  liider ja  karismaatiline koolijuht, kes näeb kooli kui süsteemset tervikut, kellel on suurepärane oskus koondada kogu asutus pingutama ühiste eesmärkide nimel.

Egle peab oluliseks igakülgset koostööd ja heade praktikate jagamist ning  teiste parimatest praktikatest õppimist

Kooli tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus saavutatakse sihipärase ja süsteemse planeerimise, huvigruppide kaasamise ning järjepideva õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise analüüsi kaudu. Egle on  kujundanud  Uulu Põhikoolist  täiesti uue organisatsioonikultuuriga õppeasutuse. Kooli üks põhiväärtusi on enesearendamine. Egle loob võimalused enesearenguks õpetajatele ja mitmekülgsed õppimisvõimalused õpilastele. Ta kaasab sihikindlalt kõiki kooli arendustegevusse. Ta pole kitsi tänusõnadega ei õpilaste ega töökollektiiviliikmete õnnestumiste korral. Kõigepealt suur unistus ja  kõrged eesmärgid, siis järjekindlus ja mitte allaandmine ning tulemuseks on  võetud eesmärkide täitumine.

Võimalus läbi rahuloluküsitluste näha nende tulemusena muutuste elluviimist on lähendanud oluliselt kooli kogukonnaga, muutnud suhted avatuks ja läbipaistvaks. Egle  jälgib küsitluste tulemuste trende, oluliste muutuste puhul otsib põhjuseid ja esitab tulemused huvigruppidele. Väga oluliseks peab koolijuht koostööd lastevanematega,  hoolekoguga ja kooli pidajaga. 

Egle on julgustav ja uuendusmeelne koolijuht, kes oma eeskujuga ärgitab ka teisi haridusprotsessi osalisi tegutsema 21. sajandi vajadustele vastavalt. Tänu oma professionaalsetele oskustele ning heale juhile vajalike iseloomuomaduste tõttu on ta hinnatud kolleeg nii oma kollektiivis kui ka vallas. Egle on kõigega kursis ja hoiab üleval meeskonnatöö vaimu! Ta on alati kohal kooliüritustel ja toetab õpilaste ja õpetajate initsiatiivi osaleda üleriigilistel ja maakondlikel üritustel. On näha ja tunda, et ta tegutseb teadlikult kollektiivi väärtushinnangute kujunemisel ja on igati eeskujuks oma korrektsuse, töökuse ja hoolivusega. Olles eeskujuks, võtab ta ise vastu suuri väljakutseid!

Egle tunneb muret oma kooli, teiste kogukonna koolide ja laiemalt ka kogu riigi hariduse hea käekäigu pärast. Egle  väärtustab õpetaja ametit  ja kujundab sellega avalikku arvamust. Ta osaleb aktiivselt  koostöövõrgustikes ja jagab oma kogemusi ning mõtteid kaasaegsest haridusest.

Tema üks suur tugevus on vastutuse võtmine kõiges, mida ta teeb ja ütleb.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 4. oktoobril 2022 kell 16.00.