« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunikuks võib käia oma põhitöö kõrvalt, kuid arvestama peab, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada valmisolekut leida aega mitme kuu jooksul.

Rahvakohtunik peab vastama järgmistele nõuetele:

(kohtute seadus § 103)

(1) Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

(2) Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

  1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

  2) pankrotivõlgnik;

  3) tervise tõttu sobimatu;

  4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;

  5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;

  6) kaitseväeteenistuses;

  7) advokaat, notar või kohtutäitur;

  8) Vabariigi Valitsuse liige;

  9) valla- või linnavalitsuse liige;

  10) Vabariigi President;

  11) Riigikogu liige.

(3) Kuriteos süüdistatavat isikut ei või kriminaalmenetluse ajal rahvakohtunikuks nimetada.

 

Häädemeeste Vallavolikogu palub anda teada Häädemeeste valla kodanikel, kes soovivad kandideerida Pärnu Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

 

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus hiljemalt
24.01.2023 aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga "Rahvakohtunik".

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 444 8891, Andres Annast .