« Tagasi

Massiaru III liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet annab  teada, et avalikustamisel on Massiaru III liivakarjääri rajamise ja
töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

KMH programmiga on võimalik tutvuda 19.08 – 04.09.2023 Keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee avalehel valida „KMH avalik väljapanek").
Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH
programmi kohta kuni 04.09.2023
(k.a) otsustaja kontaktidel.

KMH programmi avalik arutelu toimub 14.09.2023 algusega kell 16.00 Massiaru
koolimaja aulas
(aadress Massiaru koolimaja, Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu
maakond).

Peale avalikustamist on KMH programm leitav Keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/) keskkonnamõju hindamise registris (märksõna: KMH00621).

Taustainfo:
Massiaru III liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Massiaru
külas, eraomandis olevatel maaüksustel Linnulaulu (katastritunnus 21301:001:0167), Laulaste
(katastritunnus 21302:003:0128), Pääsu (katastritunnus 21302:003:0031), Laulastemaa
(katastritunnus 21301:001:0166), Laulastepõllu (katastritunnus 21302:003:0095). Kavandatava
tegevuse eesmärgiks on Massiaru III liivakarjääri mäeeraldisest ehitusliiva kaevandamine
ehitus- ja teedeehitusmaterjali saamiseks. Arendaja taotleb maavara kaevandamiseks
keskkonnaluba juba kasutuses olevas Massiaru liivamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru
plokkide 15, 16, 17 ja 18 kaevandamiseks. Massiaru III liivakarjäär koosneb kahest lahustükist
(ala I ja II).
Taotletava mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,49 ha. Kaevandamisloa
taotluse kohaselt oli seisuga 01.01.2020 mäeeraldisega seotud ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 699
tuh m³ ja kaevandatav varu 641 tuh m³). Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks
taotletakse 46 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.
Täpsema info kavandatava tegevuse ja asukoha kohta leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemist
KOTKAS aadressil - https://kotkas.envir.ee/kmh/kmh_view?kmh_id=399&represented_id

KMH viiakse läbi keskkonnaloa (tegevusloa) andmise üle otsuse tegemiseks, sh loatingimuste
määramiseks. KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide mõju
keskkonnale, tuuakse välja selle olulisus ning võimalikud leevendusmeetmed negatiivse mõju
vähendamiseks või vältimiseks. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert ja eksperdirühm
koos arendajaga.
KMH protsess koosneb mitmest etapist. Esmalt koostatakse KMH programm ning hiljem KMH
aruanne. Programm on KMH lähteülesanne, milles pannakse paika raamistik ja ulatus, mis osas
KMH korraldatakse, milliseid mõjusid hakatakse hindama, samuti lisauuringute vajadus,
eksperdirühma koosseis jne. KMH programmi käigus ei hinnata mõjusid, vaid see on aluseks
KMH aruande koostamisele. KMH tulemused võtab kokku KMH aruanne. KMH protsess on
avalik ja kõigil on võimalik esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi
ning KMH aruande kohta ning saada nendele vastused. Esitatud ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi analüüsitakse ning asjakohaste märkuste alusel täiendatakse KMH programmi ning
aruannet. Lisateavet KMH protsessi kohta leiab siit.

Kontaktandmed:
Otsustaja (keskkonnaloa andja) on Keskkonnaamet1, kontaktisikud Merike Rosin (loa
menetlus), tel 5447 0092 ja Karl Markus Wahlberg (KMH menetlus), tel 5885 7049,
info@keskkonnaamet.ee.

Arendaja on VALICECAR OÜ2, kontaktisik Vallo Kappak, tel 528 8718,
vallo@valicecar.ee.

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER3, juhtekspert Aadu Niidas,
tel 668 1013, aadu@steiger.ee.