« Tagasi

Projekt „Pärnu linna ja Uulu küla sidumine – kergliiklustee rajamine Muuli teelt Uulu kanali sillani ja sillast Uuluni, sh. uue kergtee silla rajamine ning kergliiklustee Posti tee algusest Uuluni valgustamine”

 

Projekti lühikirjeldus

Rajatakse kergliiklustee koos Uulu kanali sillaga Uulu külast Kulla teeni koos valgustusega. Rajatava  valgustatud kergliiklustee eesmärk on jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine ehk  suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu sh. Võimaldada Pärnu linna regiooni ja Uulu küla elanikel pääseda jalgsi või jalgrattaga ohutult ja turvaliselt Pärnu linna sh Lottemaale, Reiu randa, golfikeskusesse. Postitee on olemasolev valgustatud väikese liiklusega mustkattega valla tee.

Projekti eesmärk

Täna on probleem selles, et puuduvad võimalused säästvate liikumisviiside kasutajatele (jalgsi ja jalgrattaga liiklejaile)ehk teisisõnu puudub kergliikustee Pärnu linnast – Uulu külani liiklemiseks.

Teenuste ja töökohtade paremaks kättesaadavuseks keskustes on oluline hea kergliiklusteede  võrgustiku olemasolu. Väljaspool keskusi elavate inimeste ligipääs teenustele ja töökohtadele peab olema tagatud ühistranspordi abil ning pääsemine elamualadelt ühistranspordile peab olema mööda  kergliiklusteid. Rajatavad kergliiklusteed peavad tagama ligipääsu kergliiklusteedele kõigil suurematel  elamualadel elavatele inimestele ja ligipääsu olulisematele teenustele ja asutustele. Vajalik on välja arendada korralik kergliiklusteede võrgustik keskkonnasäästliku, tervisliku, kiire, mugava ja ohutu  liikumise tagamiseks.

Rajatakse I etapp ühendamaks Pärnu linn ja Uulu küla omavahel kergliiklusteega. Rajatav kergliiklustee saab alguse Muuli tee 90° kurvist ja kulgeb mööda olemasolevat rada kuni Uulu kanalini sillani, ca 100m. Üle Uulu kanali tuleb ehitada kergliiklejate sild. Sillast Uuluni on vaja rajada  kergliiklustee. Projekti tegevuseks on ka tänavavalgustuse rajamine kogu tee ulatuses.

Tulemus

Muuli teelt Uulu kanali sillani ja sillast Uuluni on rajatud 0,920 km valgustatud kergliiklusteed sh  ehitatud kergliiklejatele sild üle Uulu kanali ja ning väikese liikluskoormusega valla teedele (Posti teele, Mereküla teele, Karu teele ja Muuli teele) on rajatud kokku 2 180 meetrit tänavavalgustust, mille  tulemusel on parendatud jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, suurendatud säästvate liikumisviiside  kasutajate osakaalu, loodud ohutud ja turvalised võimalused kergteel liiklejaile Pärnu linnast ja linna  regioonist Uuluni ja vastupidi, sh. Lottemaale, golfikeskusesse, Reiu randa liikuda.

 

Fondi nimetus Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

„Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine"

 

 

Projekti kogumaksumus - 506 212.79

Toetus - 275 400.-

Omafinatseering - 230 812.79.-

Ehitustöid teostab - Eesti Tee AS ja E-Sild OÜ

Omanikujärelvalve töid  teostab - FIE Enno Tammekivi