« Tagasi

Projekt “Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine -rekonstrueerimine ja arendamine”

Projekt "Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine -rekonstrueerimine ja arendamine"

 

Projekti lühikirjeldus

Tahkuranna vallas paiknev Uulu tööstusala on soodsa asukohaga, kus tegutsevad ettevõtted soovivad laieneda. Samuti on piisavalt ruumi uutele ettevõtetele. Täna on piirkonna peamiseks probleemiks kohapealsete töökohtade vähesus, kuna tööealiste elanike arv ületab olemasolevate töökohtade oma.

Projekti eesmärgiks on suurendada majandusaktiivsust Tahkuranna vallas ja piirkonnas laiemalt likvideerides selleks ettevõtluse arengut takistavad kitsaskohad (juurdepääs, avalikud kommunikatsioonid).

Projekti eesmärk

Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamise projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada majandusaktiivsust Tahkuranna vallas ja piirkonnas laiemalt likvideerides selleks ettevõtluse arengut takistavad kitsaskohad.

Projekti üldine eesmärk on heas kooskõlas meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" eesmärgiga, kuivõrd see on otseselt suunatud majandusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Projekti otsesteks eesmärkideks on:

  • tagada igale tööstuskinnistule juurdepääs avaliku tee kaudu;
  • tagada igale tööstuskinnistule avalikud kommunikatsioonid: vesi ja kanalisatsioon;
  • rajada tööstuspargi territooriumile kergliiklusteede võrgustik suurendamaks liiklusohutust ja tagamaks töötajatele parema ligipääsu;
  • paigaldada tänavavalgustus;
  • rajada tuletõrje veevõtukohad;
  • kujundada olemasolevast ettevõtetega hõivatud alast kaasaegsetele nõuetele vastav tööstusala.

Kaasaegse infrastruktuuri väljaarendamisega luuakse vajalikud tingimused olemasolevate ettevõtete laienemisplaanide realiseerimiseks ning uute ettevõtete Uulu tulekuks. Seega kõrvaldatakse piirkonna arengupotentsiaali maksimaalset ära kasutamist takistavad tegurid. Lisandväärtusena suureneb liiklusohutus, luuakse kõnniteed, nii et inimesed ei pea enam autodega samal teel liikuma. See muudab piirkonna uute ettevõtete ja investorite jaoks atraktiivsemaks ning seeläbi on oodata ettevõtlusaktiivsuse kasvu maakonnas.

Tulemus

Projekti tulemusena paraneb kohalik ettevõtluskeskkond muutudes atraktiivsemaks nii uutele investoritele kui ka juba olemasolevatele ettevõtetele (täna töötab tööstusalal ligikaudu 145 inimest), mis omakorda loob eeldused uuteks suurenenud erasektori investeeringuteks valda (olemasolevate tootmispindade laiendamine ning uued tegevusvaldkonnad uute ettevõtete näol). Samuti loob kaasaegne ettevõtluskeskkond uusi kohapealseid töökohti (kolme aasta lõikes u 69 uut töökohta). Täiendavad töökohad vallas aga tagavad omakorda elanikkonna kasvu ja suurendavad valla tulubaasi.

Läbi tugitaristu kaasajastamise paraneb tööstusala logistiline ligipääsetavus, mis ei too kasu mitte ainult ettevõtetele, vaid tõstab ala väärtust tervikuna.

Samuti on projekti elluviimise tulemusena võimalik olemasolevat kergliiklusteed pikendada kuni Lepakülani, muutes jalakäijatele liiklemise ohutumaks Uulu-Soometsa suunal. Sama kehtib ka vee- ja kanalisatsioonitrasside suhtes – projekti käigus rajatavaid ühendusi on võimalik jätkata.

 

Fondi nimetus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

 

Projekti kogumaksumus - 595 890

Toetus - 506 506.50

Omafinatseering - 89 383.50

 

Ehitustöid teostas  Lemminkäinen Eesti AS

Omanikujärelvalve töid teostas FIE Enno Tammekivi