« Tagasi

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine

Häädemeeste Vallavalitsus jätkab hoonete Ehitisregistrisse kandmist, palume maaomanikel andmed üle kontrollida registri veebilehelt www.ehr.ee või helistades telefonidel 444 8893, 5300 6898. Täname kõiki, kes on jõudnud andmeid korrastada!

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 01. jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb registrisse kanda sinna seni kandmata hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m.

Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.

Kui inimene avastab, et tema hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki tema enda valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise (hoone või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.

Enne 22.07.1995 ehitatud ehitised

Kui omanik esitab dokumendi, mis tõendab ehitise ehitamist enne 1995. aasta 22. juulit, loeb vald ehitise seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete esitamise teatise, ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise ehitamist enne 22. juulit 1995. aastat. Ehitise ehitisregistrisse kandmine on riigilõivuvaba.

Peale 22.07.1995 ehitatud ehitised

Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne 1. juulit 2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:

  • Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1. jaanuari 2003 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt.
  • Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehk pärast 1. jaanuari 2003 ning enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib ehitise omanik.

Peale 01.07.2015 ehitatud ehitised

Peale 1. juulit 2015 aastal ehitatud ehitise seadustamine toimub vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks saata e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või tuua paberkandjal vallamajja (Pargi tee 1, Uulu küla, ruum nr 207).

Vajalikku informatsiooni ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks annavad valla ehitus- ja kommunaalnõunik ning registrite spetsialist, telefonidel 444 8893 või 5300 6898.