« Tagasi

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 -2023 koostamise protsessi info

 

 

Häädemeeste vald on koostamas uut valla arengukava aastateks 2018 – 2023.
Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

Arengukava on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

Häädemeeste Vallavalitsus algatas arengukava koostamise veebruarikuu istungil. Vallavalitsus on kinnitanud arengukava koostamise korra, toimkonna ja ajakava. Vallavalitsuse struktuuriüksused, vallavolikogu komisjonid ja hallatavad asutused esitavad arengukava koostajale ettepanekud arengukava eelnõu koostamiseks koos rahaliste vahendite vajadustega järgmiseks neljaks eelarveaastaks 01.aprilliks. Ettepanekute lisatakse valla arengukava eelnõusse.

Kogukonna kaasamine arengukava koostamise protsessi. Kogukondadelt oodatakse ettepanekuid arengukava kohta 1.aprilliks 2018.a. Ettepanekuid arengukavasse esitatakse arendusnõunikule ja -spetsialistile kirjalikult paberkandjal Häädemeeste Vallavalitsusse Pargi tee 1 Uulu küla ja Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik või e-kirjaga: haademeeste@haademeeste.ee.

 

Vallavalitsuse ametnikega kohtumised ning ettepanekute esitamiseks arengukavasse korraldatakse rahvakoosolekud

1. Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 22.03.2018 kell 17.00

2. Võistes külakeskuses Tahku Tares 03.04.2018 kell 17.00

3. Häädemeeste seltsimajas 26.03.2018 kell 17.00

4. Kabli seltsimajas 04.04.2018 kell 17.00

5. Treimani rahvamajas 28.03.2018 kell 17.00

6. Massiaru raamatukogus 02.04.2018 kell 15.30

 

Kaasamise all mõistame huvirühmade informeerimist, nendega konsulteerimist ning ka huvirühmade osalust. Kaasamise eesmärk on tõsta otsuste kvaliteeti ja ühiskondlikku heakskiitu, suurendades mittetulundus-, era- ja avaliku sektori osalust otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel.

Avalikkuse kaasamine otsuste tegemisele peab olema avatud, läbipaistev ja paindlik.

Kaasamise hea tava eesmärk on ühtlustada põhimõtteid, millest avaliku sektori asutused ja kodanikeühendused lähtuvad, kaasates otsustamisse avalikkust ja huvirühmi.

Peamised kaasamise põhimõtted on avatus, selgus, läbipaistvus ja paindlikkus – kõigil soovijatel peaks olema võimalus ühiskonnas kaasa rääkida.

Tänapäeva poliitikakujundamisel on suur osa kodanikel ja kodanikeühendustel. Kaasamise all mõistame seda, et teeme otsuseid koos nendega, keda need otsused mõjutavad, ning nendega arvestades.

Kaasamine mõjutab poliitikakujundamise avatust, otsuste tegemise läbipaistvust ja loodetavasti ka inimeste usaldust omavalitsuse vastu.

 

Seega lugupeetud vallakodanikud, olete oodatud kaasa rääkima valla arengukava koostamise protsessis.