« Tagasi

HÄÄDEMEESTE VALLA JAAGUPI SADAMA KINNISTU HOONESTUSÕIGUSE AVALIKUL ENAMPAKKUMISEL (PARIM VISIOON JA MEESKOND) OSALEMISE TINGIMUSED JA DOKUMENDID TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMISEKS NING HINDAMISKRITEERIUMID

Häädemeeste vald seab läbi avaliku enampakkumise hoonestusõiguse Häädemeeste vallale kuuluva Jaagupi sadamale (kinnistu nimi: Jaagupi sadam; kinnistusregistriosa number: 4235706; asukoht: Pärnumaa, Häädemeeste vald Penu küla; katastritunnus: 21303:001:0209.)

Hoonestusõiguse seadmine toimub vastavuses Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 17 „Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise pakkumise välja kuulutamine" ning Häädemeeste valla vallavara valitsemise korraga.

Enampakkumisele esitatavad hoonestusõiguse seadmise taotlused ning vajalikud dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal hiljemalt 10.12.2021. a kell 14.00 või digitaalselt hiljemalt 10.12.2021. a kell 23.59 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.

Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Häädemeeste Vallavalitsuse kontole nr EE672200001120086893 makstud osavõtumaks 100 (ükssada) eurot.

Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnisasja dokumentatsiooniga ning kinnisasja kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisadokumentidega; on küsinud vajadusel informatsiooni ehitiste ehitamiseks vajalike projekteerimistingimuste ja ehituslubade kohta Häädemeeste Vallavalitsusest.

Hoonestaja on kohustatud ilmuma notariaalse hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisele hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja loobub hoonestusõiguse seadmisest või ei ilmu hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisele, tunnistatakse hoonestusõiguse seadmine avalikul enampakkumisel antud kinnistule nurjunuks.

 

Enampakkumisel kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks:

1. Enampakkumisel kvalifitseerimise tingimused

1.1. Enampakkumisel osaleja (edaspidi osaleja) on esitanud kõik pakkumisel kvalifitseerumiseks nõutud dokumendid, ning kõik esitatud dokumendid vastavad avaldatud enampakkumise kuulutuse tingimustele.

2. Nõuded

2.1. Osaleja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud või ta ei tohi olla muus seesuguses seisukorras pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt;

2.2. Osaleja suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist või muud seesugust menetlust Taotleja asukohamaa seaduste kohaselt;

2.3. Osaleja peab olema täitnud kohustused kõigi riiklike maksude tasumise osas viimasel 6 kuul; 2.4 Osaleja peab olema täitnud kohustused kohalike maksude tasumise osas;

2.5. Osaleja peab olema esitanud andmed või dokumendid, mida Hoonestusõiguse seadja on käesoleva pakkumisdokumentatsiooni alusel nõudnud.

3. Esitatavad dokumendid

3.1.  Osaleja kirjalik kinnitus (vormistatuna Taotleja rekvisiitidega varustatud eraldi lehel) selle kohta, et tal puudub maksuvõlg viimase 6 kuu jooksul, ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud, tema suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud seesugust menetlust Taotleja asukohamaa seaduse kohaselt;

3.2. Kohaliku omavalitsuse õiend maksuvõla puudumise kohta kohalike maksude tasumise osas;

4. Osalejale esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid

4.1. Osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

5. Osalejale esitavad nõuded sadama arendamise tulevikuvisiooni kohta ja nõutavad dokumendid

5.1. Osaleja peab esitama:

5.1.1. 7 aasta detailse (tegevus, valmimisaeg, eeldatav maksumus jne.) tegevusplaani Jaagupi sadama arendamiseks;

5.1.2. Jaagupi sadama arendamise meeskonna (kvalifikatsioon ning kogemused) lühikirjelduse ning isikute kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.

5.1.3. Kinnituskiri finantsvõimekuse kohta visiooni elluviimisel.

5.1.4. Nõusolek tasuda 100 (ükssada) eurot aastatasu  iga kalendriaasta eest alates hoonestusõiguse seadmisest kuni hoonestusõiguse lõppemiseni.

5.1.5. Taotluse hoonestusõiguse seadmiseks Häädemeeste vallale kuuluva Jaagupi sadamale.

6. Hindamiskriteeriumid on:

6.1. Visioon

Hinnatakse pakutava lahenduse visiooni. Kirjeldusest peab selguma, et Pakkuja on aru saanud Hoonestusõiguse seadja laiematest eesmärkidest ja vajadustest ning pakutud lahendus on tehniliselt teostatav, maksimaalselt sihtotstarbeline ja avalikkusele suunatud. Kõrgemini hinnatakse neid pakkumisi, mis oma detailsuses- ja funktsionaalsuse mahus on kõige suuremad ning mis vastavad enim sadama põhifunktsioonile. Investeeringute puhul tuleb ära näidata eeldatav maksumus ja rahastusallikas.

6.2. Meeskonna kompetentsuse kriteerium

Hindamisel võetakse arvesse spetsialistide kvalifikatsiooni, haridust, erialaseid sertifikaate (Liivi lahel kutselist kalapüügiõigust omavate kalurite osakaal meeskonnas), sadamakapteni olemasolu (Sadamaseadus § 10).

7. Hindamiskriteeriumid.

Jrk nr, Kriteeriumi nimetus, osatähtsus:

7.1. 1, Visioon 80 väärtuspunkti;

7.2. 2, Meeskonna kompetentsuse kriteerium 20 väärtuspunkti.

8. Hindamine

8.1. Hindamiskriteeriumite hindamisel liidetakse iga komisjoni liikme poolt 5 – palli süsteemis mõlema kriteeriumi pakkumisele antud punktid eraldi kokku ja jagatakse hindajate arvuga.

8.2. Pärast punkti 8.1 tegevust:

8.2.1. kriteerium nr 1 (üks) tulem jagatakse 5-ga ning korrutatakse 4-ga;

8.2.2. kriteerium nr 2 (kaks) tulem jagatakse 5-ga.

8.3.  Punktides 8.2.1. ja 8.2.2. saadud punktid liidetakse kokku ja edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumine.

8.3.1. Kui mitu pakkumist saavad võrdse punktisumma, siis edukaks valitakse neist pakkumine, mis hinnakriteeriumi nr.1 „visioon" eest sai rohkem väärtuspunkte.