« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018. a istung

Vallavolikogu istung toimub 29.märtsil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1.         Reiu küla Liivaku kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 24)
Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik

2.         Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotluse kohta (otsuse eelnõu nr 25)
Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg

3.         Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 26)
Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg

4.         Arvamuse andmine Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (otsuse eelnõu nr 27)
Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg

5.         Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele (määruse eelnõu nr 8)
Ettekandja sotsiaalnõunik Eha Säde

6.         Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (määruse eelnõu nr 9)
Ettekandja sotsiaalnõunik Eha Säde

7.         Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine 2018.aastal (otsuse eelnõu nr 28)

Ettekandja abivallavanem Helve Reisenbuk

8.         Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (määruse eelnõu nt 10)

Ettekandja abivallavanem Helve Reisenbuk

9.         Häädemeeste Vallavolikogu 06.veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 11)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

10.       Valla eelarve reservfondi kasutamise kord (määruse eelnõu nr 12)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

11.       Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve II lugemine. Eelarve vastuvõtmine (määruse eelnõu nr 13)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

12.       Vallavara valitsemise kord. II lugemine. Kinnitamine (määruse eelnõu nr 14)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

13.       AS Häädemeeste VK põhikirja muutmine (otsuse eelnõu nr 29)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

14.       Tahkuranna Vallavolikogu 01.06.2017 otsuse nr 52 muutmine (otsuse eelnõu nr 30)
Ettekandja vallavanem Karel Tölp

15.       Esindaja määramine MTÜ-sse Pärnumaa Ühistranspordikeskus (otsuse eelnõu nr 31)
Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu

16.       Volikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuste tegemine (otsuse eelnõu nr 32)
Ettekandja alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink

17.       Volikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 33)
Ettekandja alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Virgo Vahenõmm

18.       Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 23 muutmine (otsuse eelnõu nr 34)
Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel

19.       Vallavara kasutusse andmine (otsuse eelnõu nr 35)
Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel

20.       Informatsioon


Eelnõudega saate tutvuda Häädemeeste valla dokumendiregistris.