« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

 
Häädemeeste Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Tahkuranna Vallavalitsus algatas 25.10.2016 korraldusega nr 314 Pärnu-Reiu kergliiklustee ehitusprojekti koostamise ja keskkonnamõju hindamise koos Natura hindamisega.
Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada kergliiklustee alates Pärnu linna piirist kuni Reiu külas asuva Posti tee alguseni, et parandada kergliikluse võimalusi ja aidata kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kergliiklustee nähakse ette paralleelselt põhimaanteega nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood: 77000269) (aadress Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890)
Otsustaja on Häädemeeste Vallavalitsus (kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890)
Ekspert (KMH läbiviija) on Skepast&Puhkim OÜ Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, 86502 Häädemeeste vald) selle lahtioleku aegadel või Häädemeeste valla kodulehel aadressil: http://haademeestevald.kovtp.ee/uudised-ja-teated.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 01.04.2019 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH aruande avalik arutelu toimub 02.04.2019 kell 13.00 Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald).
Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Telefon: 4448890
E-post: INFO@HAADEMEESTE.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
Telefon: 4448894
E-post: sigrit.kasemets@haademeeste.ee
Teadaande number 1433452