« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

 

Häädemeeste Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonna­juhtimis­süsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.


Häädemeeste Vallavalitsus teatab Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.


Tahkuranna Vallavalitsus algatas 25.10.2016 korraldusega nr 314 Pärnu-Reiu kergliiklustee ehitusprojekti koostamise ja keskkonnamõju hindamise koos Natura hindamisega. Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada kergliiklustee alates Pärnu linna piirist kuni Reiu külas asuva Posti tee alguseni, et parandada kergliikluse võimalusi ja aidata kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kergliiklustee nähakse ette paralleelselt põhimaanteega nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.


KMH osapooled:

Arendaja ja otsustaja on Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood 77000269, asukoht Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald), kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890.

Ekspert (KMH läbiviija) on Skepast&Puhkim OÜ (kontaktisik Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365.

KMH algatamise korraldusega, KMH programmiga ning KMH programmi menetlusdokumentidega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, 86502 Häädemeeste vald) selle lahtioleku aegadel või Häädemeeste valla kodulehe aadressil: http://haademeestevald.kovtp.ee/uudised-ja-teated. 

KMH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-postiaadressil haademeeste@haademeeste.ee või posti teel aadressile Häädemeeste Vallavalitsus Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald kuni 19.10.2018.

KMH programmi avalik arutelu toimub 23.10.2018 kell 17.00 Häädemeeste vallamajas (Pargi tee 1, Uulu küla) II korrusel volikogu saalis.

 

Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald
Telefon: 444 8890
E-post: haademeeste@haademeeste.ee