« Tagasi

Nepste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisest teavitamine

 

Keskkonnamet on suunanud avalikule väljapanekule Nepste loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu.

Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006.a määrusega nr 161 ⹂Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitsee-eskiri" kaitse alla võetud Laiksaare looduskaitseala ning Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 ⹂Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas" kaitse alla võetud Nepste hoiuala. Ala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas ja Saarde vallas Laiksaare külas.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 8.06-30.06.2020 Keskkonnaameti veebilehel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/nepste-looduskaitseala-kaitse-eeskirja-eelnou-avalikustamine

Parandusettepanekud ja vastuväited Nepste looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palun esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 30.06.2020.

Ühtlasi teeb Keskkonnaamet  looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.