« Tagasi

Nepstemurru looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisest teavitamine

 

Keskkonnaministri 18. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/274 on algatatud määruse ⹂Nepstemurru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Moodustatava Nepstemurru looduskaitseala ala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste ja Urissaare külas ning Saarde vallas Laiksaare külas.

Kaitsekorda on peamiselt vaja muuta alal kasvava metsa range kaitse tagamiseks Eestis seni ebapiisavalt kaitstud laane, salu ja sooviku tüübirühmade osas. Metsa rangema kaitsega tagatakse ka ala metsakoosluste optimaalsem kaitse. Kaitsekorra muudatus tähendab seda, et looduskaitseline eesmärk nihkub võrreldes hoiualaga koosluste rangema kaitse suunas –tuuakse välja kaitse-eesmärke ohustavad tegevused, mis on alal keelatud ja kaitse-eesmärkidegaarvestavad tegevused, mis on lubatud.

Nepstemurru looduskaitseala eesmärk on kaitsta metsa- ja niidukoosluste elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Lisaks kaitstakse laane-, salu- ja soovikumetsi ning neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust. Eesmärk on kaitsta kaitsealuseid linnuliike, keda linnudirektiiv nimetab I lisas ning nende elupaiku. Need on väikekonnakotkas (Aquila pomarina), kanakull (Accipiter gentilis), laanerähn (Picoides tridactylus),karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), herilaseviun (Pernis apivorus), laanepüü (Bonasa bonasia), värbkakk (Glaucidium passerinum), händkakk (Strix uralensis), öösorr (Caprimulgus europaeus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius) ja väike-kärbsenäpp (Ficedula parva).

Lisaks kaitstakse kaitsealust mardikaliiki väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus) ja tema elupaiku.

Nepstemurru loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 20.01.2021 kuni 15.02.2021 Keskkonnaameti veebilehel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/nepstemurru-looduskaitseala-moodustamine

Parandusettepanekud ja vastuväited Nepstemurru looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 15.02.2021.