« Tagasi

Pärnu–Uulu lõigu projekteerimine ja ehitus

Puudutatud isiku kaasamine projekteerimistingimuste andmise menetlusse
 
17.04. - 30.04.2018
 
Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143,0 lõigu ehitusprojekti koostamiseks.
 
Projektlahenduse koostamisel võetakse arvesse Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529. kehtestatud teemaplaneeringut „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0"
 
Projektiga kavandatakse 2+2 ristlõikega maantee, sh kaks eritasandilist ristmikku, üks samatasandiline foorristmik, jalgratta- ja jalgteed ning kaks eritasandilist jalgratta- ja jalgtee ristumist põhimaanteega, olemasoleva Uulu kanali silla lammutamine ning Uulu kanali uus sild. Muuhulgas nähakse liiklusohutuse parandamise eesmärgist lähtuvalt ette olemasolevate samatasandiliste mahasõitude likvideerimine ning vajalike juurdepääsuvõimaluste kavandamine. Projektiga kavandatakse keskkonnameetmed, sh liiklusmüra leevendavad meetmed.
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 2 annab pädev asutus puudutatud isikule arvamuse avaldamiseks kuni 10 päeva.
 
Oma seisukoht projekteerimistingimuste eelnõu osas palume esitada hiljemalt 30.04.2018. Arvamus esitada kirjalikult allkirjastatult paberkandjal Maanteeameti planeeringute osakonda (postiaadress Teelise 4, 10916 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatult maantee@mnt.ee.
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 6 kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul arvamust avaldanud ega ole taotlenud pikendamist, loetakse et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.
 
Projekteerimistingimuste eelnõuga, korralduse eelnõu ja eskiisiga saab tutvuda siin: https://www.mnt.ee/et/ehitus/parnu-uulu-loigu-projekteerimine-ja-ehitus.
 
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda Maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht Rašid Pulatovi poole: rasid.pulatov@mnt.ee, tel 611 9370.