« Tagasi

Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja algatas 04.12.2017 otsusega nr 0018 riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH.

 

Ülevaade projektist

Pärnu-Uulu teelõigu põhiprojekti koostamise eesmärgiks on riigitee Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 lõigus tee vastavusse viimine I klassi teele esitavate nõuetega ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Seal hulgas maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade, tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ning keskkonnamõju hindamine.

Põhiprojekti koostamisel juhindutakse Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavast teemaplaneeringust „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0". Teemaplaneering on kehtestatud Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529.

Kavas on kaks eritasandilist sõlme: Tõllapulga km ~137,8 ja Uulu km ~ 141,2. Samuti on planeeritud jalakäijatele ja jalgratturitele kaks eritasandilist ületust tunnelite näol ning Uulu kanali silla lammutus ja uue kavandamine koos kallasrajaga loomade liikumiseks.

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn; projektijuht Rašid Pulatov, tel 611 9370, e-post: rasid.pulatov@mnt.ee, KMH kontaktisik Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post: villu.lykk@mnt.ee).

Projekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730, e-post: peeter.skepast@skpk.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Eike Riis aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, tel. 501 1548, e-post: eike.riis@skpk.ee).

 

Keskkonnamõju hindamise programmi ja projekti eskiisiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 5.-19. märts 2018:

1.                  Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee digitaalselt;

2.                  Pärnu Linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee digitaalselt;

3.                  Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pargi tee 1 Uulu paberkandjal ja kodulehel www.haademeeste.kovtp.ee  digitaalselt.

 

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid põhiprojekti koostajale (Skepast&Puhkim OÜ), KMH eksperdile (Skepast&Puhkim OÜ) ning arendajale/otsustajale (Maanteeamet).

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub:

20. märtsil 2018 algusega kell 17.30 Pärnu linnas, Akadeemia 2, endine Maavalitsuse maja;

27. märtsil 2018 algusega kell 17.30 Häädemeeste Vallavalitsuses, Pargi tee 1, Uulu.