« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Viira tee 23 (84801:001:1214, 1194 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005. a otsusega nr 41 kehtestatud Sorja-Lääne detailplaneeringust (det-23303, AB Büroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 18.03.2019 kuni 28.03.2019 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel www.haademeestevald.kovtp.ee. Arvamused esitada hiljemalt 28.03.2019. a.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee