Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

 
Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena
Laadi külas, Siimumetsa tee 3 (84801:001:1116, 1667 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 31.03.2005. a otsusega nr 11 kehtestatud Selja detailplaneeringust (töö nr 176-04, Henri Projekt OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 08.07.2019 kuni 18.07.2019 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel htpps://.haademeestevald.kovtp.ee.
Arvamused esitada hiljemalt 18.07.2018. a.
 
Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee