« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

 
Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Pulga tee 9 (84801:001:1183, 2546 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 30.12.2004. a otsusega nr 334 kehtestatud Tõllapulga kinnistu detailplaneeringust (töö nr Y0407-DP, AB Riho Jagomägi OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.
 
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 17.03.2020 kuni 27.03.2020 Häädemeeste valla veebilehel haademeestevald.kovtp.ee. Arvamused esitada hiljemalt 27.03.2020. a.
Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud.
Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee.