« Tagasi

RMK raietööd vana maantee ääres Jaagupis ja Krundikülas

 

Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes.
Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga.
Need männikud (53,6 ha) on suures enamuses (70,5%) jõudnud küpsesse ikka.
Noored metsad praktiliselt puuduvad ja rannikumännikute tulevikku silmas pidades oleme lageraiete asemel kavandanud aegjärkseid raieid, kokku 10,9 hektaril.
Aegjärkse raie puhul raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik. Aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke.
RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandamisvõtted ja nende ajalise jaotuse.
 
 
Raietööde kava tutvustame huvilistele 15. septembril kell 15 Jaagupis bussipeatuse esisel platsil.