« Tagasi

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kooskõlastamine. Abonenttasu kehtestamine

 
Häädemeeste Vallavalitsuse 22.01.2019. a korraldus nr 39
 
Võttes aluseks Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14, § 14² lg 2, AS Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka nõukogu ettepaneku vee ja kanalisatsiooniteenuste hinna kooskõlastamiseks ja abonenttasu kehtestamiseks, Häädemeeste Vallavalitsus annab korralduse:
 
1.Kooskõlastada Häädemeeste valla haldusterritooriumil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad alates 01.04.2019 alljärgnevalt:
1) tasu tarbitud vee eest
AS Häädemeeste VK piirkond 1, 38 €/m³;
OÜ Vesoka piirkond 1, 38 €/m³.
2) tasu heitvee ärajuhtimise eest
AS Häädemeeste VK piirkond 2,26 €/m³;
OÜ Vesoka piirkond 2,00 €/m³.
 
2. Kehtestada alates 01.04.2019 OÜ Vesoka teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasu.
 
3. Kooskõlastada Häädemeeste valla haldusterritooriumi l vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasu suuruseks 2,0 € kuus, kusjuures ainult veega liitumise korral rakendada abonenttasu 50% ulatuses.
 
4. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.