16.03.23

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2023. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste valla 2023. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta  eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2023. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2022. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

2022. aastal ettenähtud, kuid tegemata jäänud kulutused on viidud 2023. aasta eelarvesse eelarve eelnõu kahe lugemise vahel.

 

2023. aasta eelarve kogumaht on 13,1 miljonit eurot:

  • põhitegevuse tulud 10,6 miljonit eurot,
  • investeerimistegevuse tulud 1,3 miljonit eurot,
  • likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2022/2023) 1,2 miljonit eurot,
  • põhitegevuse kulud 10,0 miljonit eurot,
  • investeerimistegevuse kulud 2,4 miljonit eurot,
  • tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,7 miljonit eurot.

 

 Prioriteetsed valdkonnad

 2023. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk töötajate personalikuludele ja ruumide majanduskulude hinnatõusule (küte, elekter). Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära (725 eurot, tõus 10,8%) tõusuga. 2023. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse haridusasutuste (üldhariduskoolid, lasteaiad, muusikkool) õpetajate töötasusid (riiklik alammäär 1749 eurot, tõus 23,9%) ja haridusasutuste juhtide töötasusid 15%,  Eakate Kodu töötajate töötasusid (hooldajad 15%, ülejäänud töötajad 10%). Lasteaia õpetaja abidele on planeeritud palgatõus 200 eurot (750-lt eurolt 950-le eurole). Vallavalitsuse igale teenistujale on arvestatud palgatõusuks 200 eurot ja valla teistele töötajatele, kellele ei rakendu seadusest tulenevad  sätted, on planeeritud palgatõusuks 10%.  

Eelarveaasta toob üle 2,4 miljoni euro investeerimistegevusi, millest olulisemad objektid on Kabli Lasteaia ehitus, Tahkuranna kooli juurde tunneli  ehitus, Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lasteaia hoone renoveerimisprojekti koostamine, valla teede renoveerimine, Uulu Põhikooli ruumipuuduse lahendamine ja Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine, Eakate Kodule jahutussüsteemi  ja päikesepaneelide soetus ja paigaldus, hajaasustuse programmiga jätkamine.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 10,6 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. a eelarvega  on 9,8%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ja Eakate Kodu kohamaksu hinna tõusust. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku     48,9 %, saadavad toetused 35,9%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,3% ja muud tulud 0,9 %.

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud  8% -lise tõusuga, summas 4933,0 tuhat eurot. Maamaksu laekumine  eelarves kavandatud samuti 2022 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Tänaseks päevaks on haridustoetuse summad kinnitatud ja ülejäänud toetused on arvestatud Rahandusministeeriumi  andmete alusel (14.veebruari 2023), mis tänaseks päevaks ei ole veel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest ja maavarade kaevandamisest.

 

Põhitegevuse kulud

 

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 10,0 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2022. aastaga 17,3%. Vald annab 2023. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,7 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 9,3 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2023 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludest on 54,4% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 8,7%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,9%, sotsiaalsele kaitsele 17,4% , tervishoiule 0,3% ja 12,3% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

Häädemeeste valla 17 hallatavas asutuses ja vallavalitsuses on kokku 224,1 ametikohta ja tööd antakse 261 inimesele.

Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 36 last ja üldhariduskoolides kokku 483 õpilast sh keskkooli osas 33 õpilast.

 

Investeeringud

 

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 2,4 miljonit eurot, milleks 0,6 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks 2023 aastal planeeritakse valitsemiseks mittevajaliku vallavara müüki (kinnistud, puitmaterjal) summas 0,7 miljonit eurot.

0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.

2023. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):

 

Finantsseis

 

Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2023. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2022.a. lõpus laenu kohustusi kokku 5,1 miljonit eurot, mis moodustab 51,2% 2022.a.põhitegevuse tuludest. 

Eelarve kohaselt on vallal 2023.a. lõpus laenu kokku 4,6 miljonit eurot, mis moodustab 46,0% 2023 aasta põhitegevuse tuludest.

2022/2023 aastavahetuse kassajääk oli 1,4 miljonit eurot, millest on planeeritud kasutada 2023 aasta eelarves 1,25 miljonit eurot.

Toimetaja: IRIS HAHLBERG