Massiaru küla

Reiu küla

Margiti ja Poi kinnistute detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavalitsus võttis oma 9.03.2018.a istungil vastu Reiu küla Margiti ja Poi kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 2.-15.04.2018. Avalikul väljapanekul on kõigil asjast huvitatud isikutel teha planeeringu kohta ettepanekuid ja esitada vastuväiteid.

Planeering on üldplaneeringuga kooskõlas. Sellega nähakse ette 6,2 ha suurusele planeeringualale 12 üksikelamu krundi moodustamine. Lisaks planeeritakse teemaa kinnistud ja tuletõrje veevõtukoha kinnistu. Olemasoleva elamu tarbeks moodustatakse ca 3 ha suurune kinnistu. Veevõtt planeeritakse ühisveevärgist ning kanalisatsioonilahendus ühiskanalisatsiooni baasil.


Treimani küla

Võiste alevik