26.01.19

 

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 01. jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb registrisse kanda sinna seni kandmata hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m.

Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.

Kui inimene avastab, et tema hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki tema enda valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise (hoone või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.

Enne 22.07.1995. a ehitatud ehitised

Kui omanik esitab dokumendi, mis tõendab ehitise ehitamist enne 1995. aasta 22. juulit, loeb vald ehitise seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete esitamise teatise, ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise ehitamist enne 22. juulit 1995. aastat. Ehitise ehitisregistrisse kandmine on riigilõivuvaba.

Peale 22.07.1995. a ehitatud ehitised

Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne 1. juulit 2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:

  • Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1. jaanuari 2003 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt.
  • Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehk pärast 1. jaanuari 2003 ning enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib ehitise omanik.

Peale 01.07.2015. a ehitatud ehitised

Peale 1. juulit 2015 aastal ehitatud ehitise seadustamine toimub vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks saata e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või tuua paberkandjal vallamajja (Pargi tee 1, Uulu küla, ruum nr 207).

Vajalikku informatsiooni ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks annavad valla ehitus- ja kommunaalnõunik ning registrite spetsialist, telefonidel 444 8893 või 5300 6898.


Ehitusseadustik : https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015011

Projekteerimine

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33 % esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimuste taotluse  läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Ehitamine

Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkus ehitamisel on Ehitusseadustiku  lisas 1 nimetatud juhtudel:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf

Riigilõivud ehitamisel (Riigilõivuseadus- https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037)

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivueurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Ehitiste kasutusele võtmine

Kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkus ehitise kasutusele võtmisel on nõutav Ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf

Riigilõivud ehitiste kasutusele võtmisel

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Teatised, ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada vallavalitsusele. Ehitusküsimustes pöörduda valla ehitus- ja kommunaalnõuniku Alar Vahtra poole (kontaktid leiate Ametnike alt).

Taotluste vormid leiate siit: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

 

Riigilõivud ja maksmine

Riigilõivu saab kanda Häädemeeste Vallavalitsuse SEB arveldusarvele

EE921010902001672004.

Selgitusse märkida kas ehitusloa, kasutusloa või projekteerimistingimuste läbivaatamise eest ja ehitise asukoha aadress.

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG