10.05.22

 

 

ENERGIAKULUDE HÜVITAMINE

 

Häädemeeste vald alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõttu 10. jaanuarist 2022. a.

 

ENERGIAKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

 

Blankett on kättesaadav SIIT

 

TOETUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED

Energiatoetust on võimalik taotleda vallast ainult Häädemeeste valda registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Häädemeeste valda registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on küll Häädemeeste vallas, kuid registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad need isikud toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui leibkonna netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla toetuse meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Näiteks:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) – 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) – 2815 eurot

Taotlemisel arvestatakse leibkonna sissetulekute hulka:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Häädemeeste vallas on võimalik esitada energiakulude hüvitamise taotlusi enda piirkonna sotsiaaltöötaja e-posti aadressile alates 10. jaanuarist 2022. a ja paberkandjal esitada taotlusi alates 11. jaanuarist 2022. a alljärgnevalt:

Häädemeeste Vallavalitsus, Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald

Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Info ja kontaktisik Eha Säde, sotsiaalnõunik, eha.sade@haademeeste.ee , +372 444 8896 või +372 5340 8385

Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald

Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Info ja kontaktisik Sandra Rebane, sotsiaaltöö spetsialist, sandra.rebane@haademeeste.ee , +372 446 5246, +372 5346 7102

Võiste sotsiaalmaja kontor, Ringi 1, Võiste alevik, Häädemeeste vald

Neljapäev 9.00-14.00

Info ja kontaktisik Merike Adele Mee, puuetega inimeste hoolekande spetsialist, merikeadele.mee@haademeeste.ee , +372 5341 3825

Soovitame tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel võimalusel koguda energiaarveid ja esitada taotlus maksimum kuude peale kokku. Samuti palume võimalusel esitada taotlused digitaalselt allkirjastatuna koos kuludokumentide ja lisadega oma elukoha piirkonna sotsiaaltöötaja e-posti aadressile, mis väldib võimalikke taotlemise ootejärjekordi.

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad taotletava hüvitise järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:
Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest. Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi/-/energiakulude-huvitamine-mida-peaksid-teadma.

 

Muid dokumente on vaja juhtudel, kui näiteks taotleja elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, kui eluruumi üüritakse (üürileping) vms. Lisadokumentide nõude täpsustab vajadusel kohalik omavalitsus.

LISAINFO

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt, kus on võimalik energiakulude hüvitamise kalkulaatori abil kontrollida kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- või kaugküttehinna hüvitis?

 

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

Millal võetakse taotlusi vastu ja millal toimub väljamakse?

Taotlusi võtame vastu alates 10. jaanuarist 2022. a. Menetlusaeg ehk taotluse vastavuse kontrollimine, toetuse väljaarvutamise ning otsuse tegemine toimub kuni 35 tööpäeva jooksul ning väljamakse teostamine 7-e tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest arvates.

 

Kas toetust makstakse ainult neile tarbijatele, kel on börsihinnaga elektripakett või ka fikseeritud hinna puhul?

Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga pakett, hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui arvutuslik ühikuhind ületab piirmäära, mis on elektril 12 s/kWh.

 

Kas üksi elava pensionäri toetus on sissetulek?

Ei, üksi elava pensionäri toetus ei ole sissetulek.

 

Milliste kulude osas on õigus toetust saada?

elekter, kui ühiku hind on üle 12 s/kWh

gaas, kui ühiku hind on üle 4,9 s/kWh,

kaugküte, kui hind on võrreldes 31.01.21 seisuga kallinenud ja on kõrgem kui 78€/MWh (7,8 s/kWh)

 

Kas toetust on võimalik saada tagantjärgi ka eelnenud kuude eest?

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Näiteks 2022. a veebruaris saab esitada taotluse toetuse saamiseks 2021. a septembri kuni jaanuari 2022. a energiakulude toetuseks, kuid 2022. a märtsis enam 2021. a septembri eest toetust taotleda ei saa.

 

Kuidas toimida olukorras, kus perekonna (või mõne perekonnaliikme) tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmetega?

Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistri järgsest valla- või linnavalitsusest. Vastavale omavalitsusele saab esitada taotlust oma tegeliku elukohaga seotud energiakulude toetuse saamiseks ka siis, kui see elukoht asub teises omavalitsuses.

Samas tuleb siis arvestada kohustusega tõendada, et tegemist on taotleja pere tegeliku peamise elukohaga ja kuludega. Näiteks esitades üürilepingu.

Kui pereliikmed on sisse kirjutatud erinevatesse omavalitsustesse, tuleb taotlus esitada sellele kohaliku omavalitsuse üksusele, kuhu on taotluse esitaja sisse kirjutatud.

Soovitatav on perekonna elukoha andmed rahvastikuregistris korrektseks muuta enne taotluse esitamist, see hõlbustab ka toetuse taotlemist.

 

Millise perioodi sissetulekuid arvestatakse?

Arvestatakse selle perioodi sissetulekuid, mille energiakulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus septembri kuni detsembri energiakulude toetuseks, siis võetakse arvesse samuti septembri kuni detsembri keskmine sissetulek (sissetulekud neljal kuul kokku liidetuna ja jagatud neljaga).

Erandina, kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku. Näiteks võib sellised tulud olla sünnituspuhkuse rahade laekumine mitme kuu eest korraga või II sambast korraga välja võetud rahad. Siis neid ei arvestata tuludest välja, vaid sept-nov asemel võetakse arvesse juuli-detsember keskmine sissetulek.

Kui ühel kuul saadi ühekordselt sedavõrd kõrget sissetulekut, et ka mitme kuu keskmise tulemusena ületatakse toetuse määramisel aluseks võetavat sissetuleku piirmäära, siis vastava kuu eest toetust ei saa. Teiste kuude energiakulude kallinemise katteks on siis aga siiski võimalik toetust taotleda.

 

Kas energiakulude võlgnevuste katmiseks saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda vaid perioodi september 2021 kuni  märts 2022 energiakulude katmiseks. Tekkinud eelnevate võlgnevustega ei arvestata. Teiste kuude energiakulude kallinemise katteks on siis aga siiski võimalik toetust taotleda.

 

Kas toetust on võimalik taotleda eluruumi üürileandjal?

Ei, toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Seejuures ei saa toetust taotleda eluruumi omanik ka selle eluruumi eest, mis ei ole välja üüritud, kuid ei ole tema perekonna peamine elukoht.

 

Kuidas toimida olukorras, kus toetuse taotleja elab üüripinnal, kuid üürilepingut sõlmitud ei ole?

Selleks, et toetuse määramisel oleks võimalik võtta arvesse taotleja peamise elukohaga seotud energiakulusid, peab taotleja esitama dokumendi, mis tõendab eluruumi kasutamise õiguslikku alust, näiteks omandiõiguse eluruumile või lepingu, mille alusel isikul tekib õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumist.

Juhul, kui taotleja elab üüripinnal, kuid üürilepingut sõlmitud ei ole ning tal ei ole võimalik tõendada, et see on tema peamine elukoht, ei ole võimalik toetust saada.

 

Kas igakuised lastetoetused arvestatakse sissetuleku hulka?

Jah, kõik peretoetused arvatakse sissetulekute hulka.

 

Kas gaasiballooni kulusid hüvitatakse?

Ei hüvitata.

 

Kui olen müünud auto või mõnda muud vara, kas seda loetakse sissetulekuks toetuse arvestamisel?

Üldiselt inimesed oma kasutatud vara ei müü kallimalt kui selle ostsid ja seetõttu neid sissetulekuks ei arvestata. Kui aga on tõesti saadud kasumit vara müügist, arvestatakse ainult kasumi osaga.

 

Vaata kõiki korduma kippuvaid küsimusi rahandusministeeriumi kodulehelt.

Toimetaja: ANTS JÄRV