20.04.22

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2022. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta  eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2022. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2021. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2022. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2022. aasta eelarve põhitegevuse tulude erinevus on 8,4 %, mis tuleneb põhiliselt  füüsilise isiku tulumaksu ja tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest  ning 2022.aasta eelarve põhitegevuse kulude erinevus on 7,0 %, mis tuleneb põhiliselt personalikulude suurenemisest.

 

2022. aasta eelarve kogumaht on 10,7 miljonit eurot:

  • põhitegevuse tulud 8,7 miljonit eurot,
  • investeerimistegevuse tulud 0,8 miljonit eurot,
  • võetav investeerimislaen 0,6 miljonit eurot,
  • likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2021/2022) 0,6 miljonit eurot
  • põhitegevuse kulud 8,3 miljonit eurot
  • investeerimistegevuse kulud 1,9 miljonit eurot
  • tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,5 miljonit eurot

 

 Prioriteetsed valdkonnad

 2022. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse töötasusid ja ruumide majanduskulusid (elektri ja kütte hinnatõus), säilitatakse vallarahvale osutatavad teenused. Eelarveaasta toob üle 1,9 miljoni euro investeeringuid, millest olulisemad objektid on Kabli Lasteaia ehitus, Tahkuranna kooli juurde tunneli  ehitus, Häädemeeste Tervisekeskusesse lifti projekteerimine ja ehitus, valla teede renoveerimine ja mitmete haridusasutuste hoonete remontimine ning ventilatsiooni ja renoveerimistööde projektide tellimine (Häädemeeste Keskkool, Häädemeeste Lastaed, Tahkuranna Lasteaed Algkool lasteaia hoone).

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 8,7 miljonit eurot, kasv võrreldes 2021. a eelarvega  on 8,5 %. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ja Eakate Kodu kohamaksu hinna tõusust. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 50 %, saadavad toetused 37%, tulud kaupade ning teenuste müügist 13% ja muud tulud 0 %.

 

Kirje nimetus

2019 eelarve täitmine

2020 eelarve täitmine

 

2021 eelarve

      

2022

eelarve

2022 eelarve ja 2021 eelarve  vahe

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

 

7 152 007

 

7 729 704

 

8 038 000

 

8 720 904

 

687 365

Maksutulud

3934598

3 995 883

4 019 125

4 383 730

364 605

Tulud kaupade ja teenuste müügist

 

566 652

 

615 047

 

1 060 000

 

1 109 375

 

49 375

Saadavad toetused tegevuskuludeks

 

2623696

 

3 086 312

 

2 931 875

 

3 195 799

 

268 385

Muud tegevustulud

27 061

32 462

27 000

32 000

5 000

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud  4,9% -lise tõusuga, summas 4156,6 tuhat eurot. Maamaksu laekumine  eelarves kavandatud samuti 2021 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 8,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2021. aastaga 9,0%. Vald annab 2022. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,7 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 7,5 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2022 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus

2019 eelarve täitmine

2020 eelarve täitmine

2021 eelarve

2022

eelarve

2022 eelarve ja 2021 eelarve vahe

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

 

6 194 686

 

6 881 567

 

7 616 864

 

8 304 383

 

687 519

Antavad toetused tegevuskuludeks

 

366 897

 

437 772

 

 

581 987

717 952

135 965

Personalikulud

3 775 287

4 099 663

4 445 307

4 998 359

553 052

Majandamiskulud

2 050 239

2 343 957

2 588 787

2 480 472

-108 315

Muud kulud

2 263

175

783

107 600

106 817

 

 

2022. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond

2019 täitmine

2020 täitmine

2021 eelarve

2022 eelarve

 

Üldised valitsemissektori teenused         

 

 

 

816 207

 

 

 

892 083

 

 

 

919 848

1 185 915

Korrakaitse

0

0

0

2 300

Majandus

187 001

100 841

175 740

134 100

Keskkonnakaitse

170 005

194 216

222 120

221 170

Elamu-ja kommunaalmajandus

 

100 863

125 530

131 842

194 855

Tervishoid

14 313

12 134

13 350

15 690

Vabaaeg, kultuur ja regioon                   

 

635 478

604 978

792 607

738 056

Haridus

3 632 641

3 873 410

4 118 376

4 370 091

Sotsiaal

638 178

1  078 375

1 242 981

1 442 206

KOKKU

6 194 686

6 881 567

7 616 864

8 304 383

 

 

Põhitegevuse kuludest on 52,6% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 8,9%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,6%, sotsiaalsele kaitsele 17,4% , tervishoiule 0,2% ja 14,3% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

Häädemeeste vallal on 16 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 192 last, muusikakoolis 36 last ja üldhariduskoolides kokku 452 õpilast sh keskkooli osas 28 õpilast.

 

Haridusasutused

Laste arv lasteaias seisuga 15.11.2021

Laste arv koolis seisuga 15.11.2021

Klassikomplektide arv 2021/2022

Rühmade arv 2021/2022

Uulu Põhikool

 

202

11

 

Tahkuranna LAK

28

34

4

2

Metspoole Põhikool

 

44

5

 

Häädemeeste Keskkool

 

144/28 ( KK osa)

12

 

Uulu Lasteaed

82

 

 

6

Häädemeeste Lasteaed

59

 

 

4

Kabli Lasteaed

23

 

 

2

Häädemeeste Muusikakool

 

36

 

 

Kokku

192

488

32

14

 

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 1,9 miljonit eurot, milleks 0,7 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada 2021 aastal võetud laenu välja võtmata osa summas 0,6 miljonit eurot.

 

2022. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud:

Rea nimetus

2022 eelarve

 

sh 2022 valla raha

sh 2022 sihtraha

 

Investeeringud, põhivara soetamine

 

 

 

Häädemeeste Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekti koostamine

40 000

40 000

 

Kabli Lasteaia ehitus

765 000

290 700

474 300

Eakate Kodus vana maja keldris torustiku remont

10 000

10 000

 

Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud teehoiukava alusel)

166 000

166 000

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli  lasteaia hoone renoveerimise projekti koostamine

20 000

20 000

 

Häädemeeste Keskkooli ventilatsiooni süsteemi uuendamine ja hoone renoveerimise projekti koostamine

58 200

51 134

7 066

 

 

 

 

Võiste alevi kujundamine kalurikülaks

110 685

52 685

58 000

Veevõtukohtade rajamine

14 000

14 000

 

 

 

 

 

Häädemeeste Perearstikeskusesse lihftimooduli projekteerimine ja ehitamine

60 000

60 000

 

Muud toetused

 

 

 

MTÜ -le Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetus osalemiseks loomade varjupaiga ehituses

42 032

42 032

 

Hajaasustuse programm (2021-2022)

249 474

125 806

123 668

Transpordiametile Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitamise toetus

350 000

350 000

 

Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt

51 200

51 200

 

Kokku

1 936 591

1 273 557

663 034

 

Finantsseis

2022. aastal on plaanis võtta laenu kuni 0,6 miljonit eurot, mis on 2021 aastal sõlmitud lepingujärgne väljamakse.

Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2022. aastal 0,4 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2021.a. lõpus laenu kohustusi kokku 4,9 miljonit eurot, mis moodustab 61,1% 2021.a.põhitegevuse tuludest. 

Eelarve kohaselt on vallal 2022.a. lõpus laenu kokku 5,5 miljonit eurot, mis moodustab 63,6% 2022 aasta põhitegevuse tuludest.

2021/2022 aastavahetuse kassajääk oli 0,7 miljonit eurot.

 

SALDOANMIKE INFOSÜSTEEMI ARUANDED

Toimetaja: IRIS HAHLBERG