2.04.23

 

Häädemeeste valla ettevõtluskeskkond

Häädemeeste vallas tegutsevaid ettevõtteid iseloomustab üsna väike töötajate arv ning tegutsemine väiketööstuse, põllumajanduse ning kalanduse sektorites. Vallas tegutsevad ettevõtted toetuvad majanduslikele eeldustele, milleks on haritava maa olemasolu, mere lähedus, olemasolev (osalt nõukogude ajast pärit) tööstuslik infrastruktuur ning primaar- ja sekundaarsektoris vajalike oskustega tööjõu olemasolu.

Aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Uulu tööstusala, Võiste sadama ala ning olulisemad tegevusalad on metsandus, teenindus, puidutöötlemine, põllumajandus, tööstuslik tootmine, ehitus, aiandus ja turism.

Seisuga 17.06.2022 oli Häädemeeste vallas registreeritud 663 osaühingut,176 füüsilisest isikust ettevõtjat, 106 mittetulundusühingut, 1 aktsiaselts ja 1 sihtasutus, 65 korteriühistut, 1 usaldusühing.

Ettevõtluse ruumilise arengu kavandamise osas on Häädemeeste vald ette näinud neli suuremat tootmispiirkonda Tahkuranna piirkonnas. Uulu keskuses on veel vabu krunte, millest osa vajab 13 lõpuni arendamist. Teine paikneb Võiste endise karusloomafarmi piirkonnas, kolmas Võiste endise töökoja piirkonnas. Reiu külas piirdub tootmismaa AS Tarriks saeveskiga, küll on üldplaneeringuga ette nähtud sealse ala laienemine. Häädemeeste piirkonnas on kehtiva üldplaneeringu järgi määratletud tootmisalad eelkõige Häädemeeste alevikus ja Arumetsa külas, samuti Treimani külas, sh sadama piirkonnas. Arumetsa külas asuv Leca OÜ avardab kohalike võimalusi töötada rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõttes. Uute töökohtade loomine on seotud täiendavate investeeringutega infrastruktuuri, mis meelitaksid valda uusi ettevõtteid, kes looksid uusi töökohti. Täna on tööstusalade väljaarendamise peamiseks takistuseks puuduv ühisveevärk, -kanalisatsioon, ühendusteed, küte, sidekaablid. Tööstusaladel peab olema esmane valmisolek võimalike investorite tulekuks. Maakonna tasakaalustatud arenguks peavad tööstusalad olema ühtlaselt välja ehitatud nii Pärnu linnas kui ka ümber Pärnu linna ning kaugemal piirkondades, seda nii põhja kui ka lõuna suunas. Kuna valla käekäigu ja kohaliku tööhõive soodustamise seisukohalt on tervikliku infrastruktuuriga tehnokülade olemasolu väga vajalik, näeb vald tööstus- ja ettevõtluspiirkondade arendamiseks ette eelarvelisi vahendeid ka edaspidi. Rail Baltica kohalik peatus Häädemeeste vallas avardab rohkelt võimalusi ettevõtjatele ja inimestele.

Häädemeestel elades võib veebi vahendusel töötada või õppida ka mujal, seda soosib eelkõige rahulik, looduslähedane ja turvaline elukeskkond, hea transpordiühendus keskustega, aga ka heatasemeline internetiühendus. Eelnimetatu annab eelkõige võimaluse paindlike töötingimustega haritlastele – näiteks projekteerijad, teadlased, loometöötajad jt, kes võivad elada Häädemeeste vallas kas aastaringselt või sesoonselt. Kaugtöökontori teenust pakub Treimani Rahvamaja. 

Häädemeeste eelisteks on Eesti turismimagneti ja suvepealinna Pärnu lähedus, meri ja mererand ning suurepärane logistiline asend rahvusvahelise auto- ja rattaturismi marsruudi Via Baltica ääres. Kõrge männimetsaga kaetud rannaluidete vöönd, millest mere poole jäävad liivarannad, on puhkajate seas populaarsed piirkonnad (Kabli, Lemme ja Treimani rannad). Suurima potentsiaaliga on loodus-, matka- ja rannaturismi arendamine, samuti spordi- ja kultuurilaagrite korraldamine. Häädemeeste Suurküla rand on parim paik surfaritele nii suvel kui talvel. 

Valla olulisemad turismiteenusepakkujad on Lottemaa, Pärnu Bay Golf Links, Jõulumäe tervisespordikeskus, RMK, Lepanina hotell.

Vallas on neli peamist infopunkti turistidele – Häädemeeste muuseum, Kabli rand, Treimani infopunkt ja külakeskus Tahku Tare Võistes.

Häädemeeste valda läbib ka RMK matkarada ning Euroopa kaugmatkarada E9 (European Long Distance Path E9). Selle projekti raames on märgistatud matkarajad ning saanud täiendust valla ranna-alad. Reiu randa on rajatud neli puhkekohta koos kahe lõkkeaseme ja tualetiga ning infotahvel; Treimani rahvamaja juurde on paigaldatud puhkekoht ja infotahvel, Häädemeestele ja Iklasse infotahvel. Romantilise Rannatee infostendid on paigaldatud Häädemeestel, Kabli rannas ja Ikla piiripunktis.

Vallas tegutseb ca 26 majutusettevõtet, kes pakuvad ka erinevaid aktiivse puhkuse võimalusi. Olulised piirkonna maine loojad ja turistide meelitajad on ka piirkonna festivalid jm sündmused: Kabli Päikeseloojangu festival, Tahkuranna suvefestival, Põhja Liivimaa festival, Uulu Lamba Vest.

Hulgaliselt loodusega seotud objekte nagu looduskeskus, looduseõpperajad ja puhkekohad on Häädemeeste valla territooriumile rajanud Riigimetsa Majandamise Keskus. Romantiline Rannatee (www.rannatee.ee) on turismialase koostöövõrgustiku kaubamärk, mis ühendab Romantilise Rannatee sümboolikat, väärtusi ja sõnumeid kandvaid turismi- ja teenindusettevõtteid, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi ja sündmusi, mis jäävad Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonda ning hõlmavad Pärnumaa rannikuala, kulgedes mööda 240 km pikkust rannajoont. Romantilise Rannatee visiooniks on 2025. aastaks olla Eestisiseselt kõige romantilisem turismisihtkoht, mis pakub atraktiivseid turismitooteid ja puhkamisvõimalusi nii sise- kui ka välisturu kliendile. Romantilise Rannatee koostöövõrgustiku missiooniks on toetada ja arendada piirkonna turismialast koostööd, mis aitab kaasa:

• kohaliku ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandi, sh rannikukülade eripära ja traditsioonide väärtustamisele, säilimisele, tutvustamisele ning jätkusuutlikule arengule;

• piirkonna tuntuse ja külastatavuse suurendamisele, mille kaudu suureneb nõudlus kohalike ettevõtjate toodete ja teenuste järele;

• kogu piirkonna arengu toetamisele, kohaliku identiteedi tugevdamisele ning elukvaliteedi parandamisele.

• piirkonna järjepidevale mainekujundusele (pidev töö ajakirjandusega jms) nii siseturistile kui ka üldiselt, sest Häädemeeste vallas on parim paik elamiseks ja puhkamiseks. Võimaluseks on rajada mahukam looduskeskus Rannametsa külastajaid kohale meelitava Tolkuse matkaraja vahetusse lähedusse.

 

 

  1. Arendustegevuse ja ettevõtlusega seotud küsimused – Toomas Abel, arendusnõunik, toomas.abel@haademeeste.ee , telefon 58190592
  2. Ettevõtlusega alustamine –

https://parnumaa.ee/ettevotlus/ettevotlusega-alustamine/

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/ettevotlusega-alustamine

https://www.eesti.ee/et/elusuendmused/soovin-luua-ettevotet

https://www.emta.ee/eraklient/e-teenused-maksutarkus/maksu-ja-tollitarkus/mida-peab-alustav-ettevotja-teadma

  1. Pärnumaa ettevõtluskeskkond - https://parnumaa.ee/ettevotlus/ettevotluskeskkond/   -
  2. Pärnumaa Ettevõtete Koda - https://pevk.ee/
  3. Käimasolevad Häädemeeste Vallavalitsuse hanked- https://haademeestevald.kovtp.ee/aktiivsed-hanked
    Hankekord ja hankeplaan-https://haademeestevald.kovtp.ee/hankekord-ja-hankeplaan
  4. Info kauplejatele ja teenuste pakkujatele:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Häädemeeste vallas - https://www.riigiteataja.ee/akt/412062019001

Reklaamimaks - https://www.riigiteataja.ee/akt/408112018043

  1. Häädemeeste vallavara müügipakkumised-https://haademeestevald.kovtp.ee/vallasvara-muuk
  2. Toimunud sündmused

https://pevk.ee/sundmused/haademeeste-valla-ettevotlus-ja-arengupaev/


 

Toimetaja: ANTS JÄRV