Lastekaitse valdkonnaga tegeleb Häädemeeste vallas lastekaitsenõunik.

 

Lastekaitsetöö on sotsiaaltöö üks osa, mis on spetsiifiliselt keskendunud tööle lastega ja lastega peredega ning hõlmab eelkõige perede toimetuleku toetamise laste kasvatamisel ja hooldamisel. Laste õiguste kaitse ja heaolu tagamise eesmärgiks on lapse seaduses ettenähtud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul. 

Kohaliku omavalitsuse peamised ülesanded lastekaitsetöö valdkonnas on:

 • koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega
 • valla elanike nõustamine lastekaitselastes küsimustes
 • valla elanike registrisse kantud laste ning perede abivajadusest ülevaate omamine
 • lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine
 • erivajadustega laste ja nende perede nõustamine, neile sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine
 • töö alaealiste õigusrikkujate ning koolikohustuse mittetäitjatega
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldamise korraldamine
 • vajadusel alaealise eestkosteasutuse ülesannete täitmine

Loe lisaks:

 

Abivajavast lapsest teatamine

Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet.


Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada vallavalitsuse lastekaitsenõunikule telefonil: 444 8896, 5915 1721, e-posti aadressile: eliise.erissaar@haademeeste.ee või lasteabitelefonil 116 111 (töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta) või e-posti aadressil: info@lasteabi.ee.

Abivajav on laps:

 • kellele pole tagatud heaolu
  ja turvatunne
 • kes on jäetud hooletusse
 • kes on kogenud väärkohtlemist (füüsilist, emotsionaalset, seksuaalset)
 • kelle käitumine ohustab teda ennast või teisi

Abivajav laps võib olla näiteks: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.

Hädaohus olev laps võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

 

Hädaohu korral helista hädaabinumbril 112

 

Kasulik teadmine: