« Tagasi

Majaka külas Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Majaka külas Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest 8. juuni 2022 korraldusega nr 240.

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Majaka küla Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu 22.10.2019 korraldusega nr 517. Detailplaneeringu algatamisest teavitati ajalehes Pärnu Postimehes 07.11.2019 ja Ametlikes Teadaannetes 29.10.2019.
Planeeringuala hõlmab Mihkli (9,07 ha) ja Väike-Mihkli (0,6 ha) kinnistuid Majaka külas Häädemeeste vallas ning jääb mereranna ja Rannametsa-Ikla tee vahelisele alale. Detailplaneeringuga on kavandatud 11 (üksteist) hooajalise kasutusega elamumaa krunti, suurustega 4405 m2 kuni 10 441 m2. Igale elamumaa krundile on lubatud ehitada üks 8,5 m kõrgune 2-korruseline põhihoone ja üks 5 m kõrgune 1-korruseline abihoone. Iga elamumaa krundi maksimaalne hoonete ehitisealune pind on 300 m2. Alla 20 m2 abihooneid on lubatud rajada kogu planeeritud hoonestusala ulatuses ning nende lubatud arv krundil on 2. Lisaks elamualadele kavandatakse 5 (viis) avaliku kasutusega krunti tee tarbeks, 1 (üks) krunt rajatava puurkaevu tarbeks ja 1 (üks) krunt (pindala 3 089 m2) jääb looduslikuks rohumaaks. Juurdepääs planeeringualale toimub Rannametsa-Ikla maanteelt, üle Orajõe metskond 15 ja Meretee kinnistu (viimasele on seatud notariaalne eelmärge koormamaks kinnistut kasutusõigusega Häädemeeste valla kasuks). Kõiki planeeritavaid majapidamisi varustab veega üks puurkaev. Igale majapidamisele peab rajama omapuhasti, olenevalt kinnistu suurusest kas kogumismahuti või imbväljaku.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Häädemeeste Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 175.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet (26.02.2021) ja Maanteeamet (27.11.2020). Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus ja võrguvaldajad on esitanud planeeringulahenduse kohta arvamused. Muinsuskaitseametile on detailplaneering saadetud kooskõlastamiseks 03.03.2021, kuid amet ei ole vastanud. PlanS § 133 lõike 2 kohaselt juhul, kui kooskõlastaja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering kooskõlastaja (st Muinsuskaitseameti) poolt vaikimisi kooskõlastatuks.
Detailplaneering võeti vastu Häädemeeste Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 176 ja avalik väljapanek toimus 03.05.2021 kuni 17.05.2021. Teade avalikust väljapanekust ilmus Häädemeeste Vallavalitsuse veebilehel ja ajalehes Pärnu Postimehes 17.04.2021. Avalik väljapanek toimus 18.06.2021. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused avalikustati ajalehes Pärnu Postimehes 06.07.2021.
21.09.2021 toimus arvestamata jäänud arvamuste ärakuulamine.
26.11.2021 kirjaga nr 14-11/5646-5 andis Rahandusministeerium oma heakskiidu Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringule.
Häädemeeste Vallavalitsus on seisukohal, et avalikul väljapanekul tehtud ettepanek planeerida planeeringuala sisene tee ringteena üle riigi omandisse kuuluva Orajõe metskond 15 kinnistu (katastritunnus 21303:002:0477) kulgeva metsatee ei ole otstarbekas. Esiteks tekitaks see olukorra, kus Väikevidevlase kinnistu (katastritunnus 21303:002:0716) oleks piiratud kolmest küljest teega. Seetõttu võib see omada olulist negatiivset mõju kinnistu omanikele (teelt tekkiva tolmu ja müra tõttu). Lisaks vajaks Orajõe metskond 15 kinnistul kulgev metsatee rekonstrueerimist, sest tee on kitsas ning kaks autot sinna kõrvuti liikuma ei mahuks. Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistutele kavandatav tee on planeeritud piisavalt lai, et sellel saaksid autod üksteisest mööda liikuma ning tee lõppu on kavandatud nõuetele vastav ümberpööramisplats. Lisaks on kavandatud laiendada Meretee kinnistul kulgevat olemasolevat Merelaane teed ja rajada möödasõidutaskud Orajõe metskond 15 kinnistu osas kulgevale Merelaane teele. Seega muutub liiklusolukord tee alguses ohutumaks.