« Tagasi

Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 08.06.2022 korraldusega nr 241 vastu Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 13 726 m2. Planeeringu eesmärk on jagada hoonestatud kinnistu 3 (kolmeks) elamumaa sihtotstarbega krundiks ning anda neile ehitusõigus. Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga on määratud kinnistule elamuehituse reservmaa juhtotstarve ning detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 13.07.2022-27.07.2022 tööpäevadel Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla) ja detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla kodulehel https://haademeestevald.kovtp.ee.