« Tagasi

Reiu külas Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 31.05.2023 korraldusega nr 271 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute (katastritunnused 21401:001:0442 ja 21401:001:0572) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 11703 m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on:

1. Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute vahelise piiri muutmine;

2. ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks;

3. liikluskorralduse ja tehnovarustuse lahendamine;

4. heakorrastuse ja haljastuse lahendamine;

5. kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine;

6. maaüksuse sihtotstarvete ja hoonestamise põhimõtete määramine.

 

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 30.06.2023-17.07.2023. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee või Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald). Ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult aadressile haademeeste@haademeeste.ee või postiaadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond.