« Tagasi

Reiu külas Kadi tee 8 detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste vallavalitsus kehtestas 04.05.2022 korraldusega nr 190 Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu. 

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 15.06.2021 vastu korralduse nr 306 „Reiu küla Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine". Planeeringuala pindala on 6015 m2. Detailplaneering on kooskõlaskehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärgiks on Reiu külas, Kadi tee 8 kinnistul kehtiva Kadi detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõiguse suurendamine kooskõlas Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringu kohaselt võib elamukruntide täisehitusprotsent olla kuni 20% krundi pindalast.

Keskkonnaamet andis oma 12.01.2022 kirjaga nr 6-2/21/26564-2 arvamuse Kadi tee 8 detailplaneeringule. Arvamus on arvesse võetud.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 02.02.2022 kirjaga nr 7.2-3.4/428-2.

Rahandusministeerium andis arvamuse 03.02.2022 kirjaga nr14-11/9383-2. Arvamus on arvesse võetud.

Häädemeeste Vallavalitsus esitas detailplaneeringu naaberkinnisasjade omanikele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Häädemeeste Vallavalitsus võttis oma 02.03.2022 korraldusega nr 77 „Detailplaneeringu vastuvõtmine" vastu Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu ja korraldas avaliku väljapaneku ajavahemikul 30.03-14.04.2022. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.