« Tagasi

Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus 84801:001:1587, registriosa 4083406, pindala 18 678 m2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100 %) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva hoonestusega ning maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus jagada ehitusõigusega kruntideks ning muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Hoonestusalad kavandatakse väljaspool Reiu jõe kalda ehituskeeluvööndit. Planeeringuga ei vähendata ehituskeeluvööndit. Planeeringuala piirneb Reiu jõe hoiualaga. Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringu järgi asub Kerdi kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning väikeelamumaa reservmaal. Tulenevalt üldplaneeringust on minimaalne krundisuurus väikeelamu reservmaal 2200 m2 , v.a rannal või kaldal asetsev uus elamukrunt, mille miinimumsuurus peab olema vähemalt 5000 m2 . Kerdi kinnistu pindala arvesse võttes on võimalik planeeringuga ette näha kuni 3 elamukrunti.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole ette näha täiendavate uuringute vajadust.