« Tagasi

Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 02.03.2022 korraldusega nr 77 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeringuala pindala on 6015 m2 . Detailplaneering on kooskülas kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärgiks on Reiu külas, Kadi tee 8 kinnistul kehtiva Kadi detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõiguse suurendamine kooskõlas Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringu kohaselt võib elamukruntide täisehitusprotsent olla kuni 20% krundi pindalast.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 135 lõikest 1 korraldab kohalik omavalitsus vähemalt ühe detailplaneeringu avaliku väljapaneku valla keskuses. Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 14 päeva. 

Reiu küla Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.03-14.04.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil https://haademeestevald.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud või Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald. Palume esitada oma ettepanekud kirjalikult hiljemalt 14.04.2022.