SOTSIAALHOOLEKANNE

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on juhtumipõhine, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.


Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

 • inimõiguste järgimine;
 • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
 • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
 • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine;
 • lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 • lelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 • nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
 • kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid.


Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused:

 

 

SOTSIAALTOETUSED

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigipoolne toetus abivajajatele, mille maksmist korraldab kohalik omavalitsus.

Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks sätestab „Sotsiaalhoolekande seadus". Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse igal aastal Riigieelarve seadusega.
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist, kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses, on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse juures arvestatavaid eluasemekulusid mida Häädemeeste vallas reguleerib Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

 

KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

Toetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks.

 

Sissetulekutest sõltuvad toetused:

 • ühekordne toetus
 • toidutoetus
 • arendustegevuse toetus
 • hooldustoetus
 • täiendav sotsiaaltoetus

 

Sissetulekutest mittesõltuvad toetused:

 • sünnitoetus
 • matusetoetus
 • eakate sünnipäevatoetus
 • toetus I klassi õppima asunud laste vanematele
 • jõulutoetus
 • hooldajatoetus
 • erakorraline toetus

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele avaldus ja vajadusel kuludokumendid ning muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaaltoetuse maksmise õiguse väljaselgitamiseks.

Toetuse määramise ja maksmise otsustab Häädemeeste Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul.
Vallavalitsus kannab toetuse summa isiku arveldusarvele, maksab toetuse välja sularahas või teeb ülekande arve alusel teenust osutanud füüsilisele või juriidilisele isikule 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Sotsiaaltoetuste taotlemist ja määramist Häädemeeste vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord


 

SOTSIAALTEENUSED

 

Sotsiaalteenus on isiku või tema perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

Parkimiskaardi väljastamine

Parkimiskaartide väljastamist reguleerib Sotsiaalministri määrus "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Väljastamise tingimused:

 • parkimiskaart antakse isikule tasuta;
 • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev;
 • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaarte väljastavad Häädemeeste vallas sotsiaalametnikud. Selleks esitab inimene oma piirkonna sotsiaalametnikule 3x4 cm pildi ja nõutavad dokumendid.

 

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamist korraldavad oma igapäevases töös sotsiaalametnikud.

 

Häädemeeste Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:

 • koduteenus;
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 • tugiisikuteenus;
 • isiku hooldus;
 • isikliku abistaja teenus;
 • varjupaigateenus;
 • turvakoduteenus;
 • sotsiaaltransporditeenus;
 • eluruumi tagamine ja kohandamine;
 • võlanõustamisteenus;
 • lapsehoiuteenus;
 • asendus- ja järelhooldusteenus;
 • muu tugiteenus.

Sotsiaalteenuste taotlemist ja määramist Häädemeeste vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord".