Erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimisplatvorme tutvustavat materjali ootame hiljemalt 20.septembriks e-posti aadressile tiiu.sommer@haademeeste.ee. Küljendatud materjal peab olema jpg või png failina, küljendamata materjali küljendab ajalehe küljendaja.

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS
KORRALDUS 24. august 2021 nr 454

Valla ajalehes "Liiviranna" 2021 kohaliku omavalitsuse valimistel osalejate materjalide avaldamine

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon saatis kohalikele omavalitsustele märgukirjalpoliitilise mainekujunduse vältimiseks omavalitsuste infolehtedes valimiseelsel ajal (registreeritud 30.06.2021 nr 9-8/921). Kirjas juhiti tähelepanu omavalitsuste volikogude valimistega seotud reklaamide esitlemisele kohalikes ajalehtedes. Muuhulgas soovitati kehtestada reeglistik, kuidas enne valimisi ajalehes kandideerimisega seotud materjale avaldatakse. Eeltoodust lähtudes ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3,annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse:

1. Eraldada igale 2021 Häädemeeste Vallavolikogu valimistel osalevale erakonnale, valimisliidule ja üksikkandidaadile oma valimisplatvormi tutvustamiseks kuni 1 (üks) A4 (210mm × 297mm) suurune ala valla ajalehe "Liiviranna" 2021 oktoobrikuu numbris.

2. Punktis 1 nimetatud materjalide avaldamise eest ajalehes "Liiviranna" tasu ei võeta.

3. Valla ajalehe "Liiviranna" 2021 septembrikuu ja oktoobrikuu numbrites tasulist valimisreklaami ei avaldata.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Häädemeeste Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korrasvõi kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Siim Suursild

abivallavanem vallavanema ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Annast

vallasekretär

...

Väljaandja ja toimetus: HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

Toimetajad:
Tiiu Sommer, tel. 444 8897, tiiu.sommer@haademeeste.ee
Toomas Abel, tel. 446 4175, toomas.abel@haademeeste.ee

Postiaadress: Ajaleht "Liiviranna"
Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

 

Küljendus ja trükk: HANSAPRINT OÜ
Tiraaž 2250 eksemplari

Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.