1.04.24

 

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuse taotlemist,  taotluse läbivaatamist, toetuse eraldamist ja kasutamist ning järelevalve tingimusi ja korda reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 25 „Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord".

 

Toetus on füüsilise või juriidilise isiku poolt esitatud projektile antav sihtotstarbeline toetus.

Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusvaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine Häädemeeste vallas.

Toetust antakse projektidele, mis toimuvad üldreeglina Häädemeeste valla haldusterritooriumil ning on suunatud vallaelanikele.

Toetust ei saa kasutada korraldaja või projektijuhi töötasudeks.

 

Toetuse eraldamise alused

 

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

 • kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
 • kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
 • traditsioonide jätkamine;
 • muu kultuurialane tegevus.

 

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

 • spordisündmuste korraldamine;
 • elanike tervislike eluviiside, spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
 • rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
 • traditsioonide jätkamine;
 • muu spordialane tegevus.

 

  Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

 • laste ja noorte vallalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
 • ülevallaliste õpilasürituste korraldamine;
 • muu noorsooalane tegevus.

 

  Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

 • praktiliste oskuste andmine elus toimetulekuks, töökasvatus;
 • täiskasvanute õpet ja elukestvat õpet propageerivad tegevused;
 • muu haridusalane tegevus.

 

Taotluse esitajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

Toetuse taotluse võivad esitada üksikisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, seltsingud, mittetulundusühingud, juriidilised isikud, valla allasutused ja muud kodanike ühendused. Erandid otsustab vallavalitsus taotluse sisust lähtudes.

 

Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:

nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;

taotleja ei tohi omada võlgnevust Häädemeeste vallaga sõlmitud lepingutest;

taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;

juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Ärajäänud või väiksemas mahus korraldatud projektidest vabanenud summade kasutamiseks võib vallavalitsus välja kuulutada taotluste esitamise lisavooru.

 

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord asub SIIN.

 

 

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER