20.02.24

1. veebruaril avatakse hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor

Regionaalminister on kinnitanud hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru avamise tähtajaks 1. veebruari ning taotluste esitamise ajaks 1. aprilli.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega piirkondades.

Programmist toetatavad valdkonnad:

 • veevarustussüsteemid;
 • kanalisatsioonisüsteemid;
 • juurdepääsuteed;
 • autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt (kaasfinantseering) projekti elluviimisse. Kaastaotlejaks võib olla näiteks naabri/naabrite majapidamine/majapidamised.

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

- linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

- kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

-  veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisala

 • Infot ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga kaetud alade kohta ning reoveekogumisalade kohta saab Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast: https://haademeestevald.kovtp.ee/et/haademeeste-valla-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava

 

Toetuse andmise põhimõtted

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. 
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Iga valdkonna jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Kui taotleja on aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.

Taotlemine

Taotlused koos lisadokumentidega ( sh 2 võrreldavat hinnapakkumist) saab esitada Häädemeeste Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2024 kuni 1. aprillini 2024  digitaalselt e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald.

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm  ja Häädemeeste valla veebilehelt https://haademeestevald.kovtp.ee/hajaasustus

Lisainformatsioon:

Keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, tel. 444 8884 või 5855 9381, e-post: sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee