6.06.23

 

 

Häädemeeste Eakate Kodu
Lasteaia tn 1, Häädemeeste alevik, 86001, Häädemeeste vald

registrikood 75036228

Juhataja Gerli Liiva
telefon 5819 0594
telefon 449 8158
õde 523 9057 TNP Konsultatsioonid
tegevusjuhendaja 5841 4297

hooldusjuht 5823 5720
köök 470 0479

e-post: eakatekodu@haademeeste.ee

https://www.facebook.com/haademeeste.hooldekodu.1

Häädemeeste Eakate Kodu põhimäärus


Häädemeeste Eakate Kodu teenuse tutvustus

Häädemeeste Eakate Kodu on Häädemeeste valla halduses olev ööpäevane hoolekandeasutus.

Häädemeeste Eakate Kodu asub kahekorruselises hoones, mis jaguneb 2020. aasta kevadel valminud juurdeehituse osaks ning vanaks osaks mille renoveerimise tööd lõppesid 2020. aasta septembris.  Toad on ühe- ja kahekohalised. Hoone on projekteeritud eakate vajadusi ja mugavusi silmas pidades. Hoone on varustatud tänapäevaste tehnosüsteemidega (lift, ventilatsioon, õekutsung, videovalve). Sööki valmistatakse I korrusel asuvas tänapäevaste seadmetega varustatud köögiblokis, söömine toimub mõlema korruse söögisaalides. Meie maja mahutab 69 hoolealust.

Eakate Kodus töötab õde (teenust osutab TNP Konsultatsiooni), kelle abi toimub tööaja piirides (tööpäevadel), ülejäänud ajal kiirabi teenus.

Eakate Kodu asub Tallinnast 2 tunnise ja Pärnust poole tunnise autosõidu kaugusel kenas looduslikus maakohas.

 

1. juulist 2023.a jõustub hooldereform, kus riik tuleb hoolduse eest maksmisel appi. Kui seni on inimese katta olnud 100 protsenti hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist 2023.a jaguneb kohamaksumus teenust saava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Kohalik omavalitsus tasub inimese hooldusega seotud kulud ( hooldustöötajate, abihooldustöötajate, hooldusjuhi tööjõu kulud (koos maksudega), tööriietuse, isikukaitsevahendite kulud, tervisekontrolli ja koolituse kulud).

Hoolduskulu inimese kohta on 545,00 eurot kuus.

 

 

Alates 01.02.2023.a on kohamaks:

1.1 üldhooldusteenus tase 1 - madala hooldusvajadusega kliendile 1100 eurot

1.2 üldhooldusteenus tase 2 – keskmise hooldusvajadusega kliendile 1250 eurot

1.3 üldhooldusteenus tase 3 - kõrge hooldusvajadusega kliendile 1500 eurot

1.4 üldhooldusteenus tase 4 – väga kõrge hooldusvajadusega kliendile 1800 eurot.


2.  Punktis 1 nimetatud kohamaksudele lisandub 200 eurot, kui klient kasutab üldhooldusteenust ühekohalises toas.
3.  Punktis 1.4 toodud üldhooldusteenuse taset 4 rakendatakse Häädemeeste Eakate Kodu uute klientide puhul.
4.  Punktis 1 nimetatud kohamaksudele lisanduvad üldhooldusteenusel viibiva isiku osastehtud kulutused tema retseptiravimitele.
5.  Punktis 1.1-1.3 nimetatud kohamaksu suuruseid rakendatakse varem teenusel olijate osasalates 1. aprillist 2023.

Üldhooldusteenuse tasemed I-IV

Otsus on kättesaadav SIIT


Teenuse taotlemisel on nõutavad alljärgnevad dokumendid:

 • Avaldus, kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased jne.) poolt Avalduse vorm
 • Kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) olemasolu

Teenuse osutamise aluseks on leping, teenuse osutaja ja kliendi või tema seadusliku esindajaga.

Teenusele tulles

 • Vastuvõtt Eakate Kodusse toimub isiku või tema seadusliku esindaja soovi avalduse alusel;
 •  teenusele tulles esitada covid test, mis on tehtud mitte hiljem kui 72.h. tagasi;
 •  Eakate Kodusse vastuvõtmisel sõlmitakse kolmepoolne leping ülalpidamiskulude katmise kohta, mille poolteks on Eakate Kodu, hoolealune (hooldatav) ja hoolealuse esindaja (kaasfinantseerija);
 •  lepingu sõlmimisel, teeme kliendi ja kaasfinantseerija isikut tõendavast dokumendist koopia;
 •  elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul esitada garantiikiri tasumise kohta;
 •  teenusele tulles leppida eelnevalt juhatajaga kokku teenusele tulemise aeg;
 •  soovituslik teenusele saabumise aeg on tööpäevadel kell  10:00-14:00;
 •  soovime perearsti (eriarsti) väljavõte haigusloost ja tarvitatavatest ravimitest (raviskeem);
 •  teenusele tulles võtta kaasa sussid, riided (millel on sisse markeeritud teenusele tulija nimi);
 •  soovi korral, teenusele tulles võtta kaasa omale armsad fotod, esemed jne;
 •  väärisesemed, raha ja dokumendid jäetakse soovi korral hoiule juhataja kabinetis olevasse turvakappi (isikliku vara hoiustamise-dokumendi alusel). Eakate Kodu ei vastuta raha ja väärtesemete kadumise eest tubades;

Ööpäevaringne hooldusteenus sisaldab:

 • majutust ühe-, kahe kohalised nõuetele vastavad möbleeritud toas (hoolealusel võimalik kujundada ise oma maitse järgi tuba, kauni pildi, foto või armsa mälestusesemega);
 • ööpäevaringne järelvalve/hooldamine;
 • igas toas  televiisor;
 • igas toas ööpäevaringne abikutsesüsteem;
 • toitlustamine kolm korda päevas, lisaks õhtul lisapala (diabeetikule erimenüü);
 • välimuse jälgimine,suunamine ja abistamine (rõivastus, habe, küüned, juuksed jne);
 • tervislikust seisundist ja hooldusvajadusest lähtuv abi ja juhendamine;
 • vastavalt vajadusele liikumisabi majas ja territooriumil, abistamine ja motiveerimine liikumisel;
 • esmatasandi arstiabi - õe teenus (teenust osutab TNP Konsultatsioonid);
 • hooldus ja tegevusplaanide koostamine;
 • tegevusjuhendaja teenus ,tööpäeviti ( individuaalseid tegevusi ja ühiste tegevuste läbiviimine, huvidel ja hobidel põhinevad vaba aja tegevused (hommikuvõimlemine,raamatu lugemine, ettelugemised, lauamängud, jalutuskäigud jm );
 • kord nädalas laulutunnid;
 • televiisori vaatamise võimalus puhketoas;
 • kirjanduse lugemine (ajakirjad, ajalehed, raamatud);
 • arvutiõpe (internet, WiFi);
 • võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
 • vajadusel pere- ja erialaarstide vastuvõtule transpordi korraldamine;
 • abivahenditega seonduv nõustamine;
 • esmane sotsiaalnõustamine ning abi dokumentide taotlemisel ja ametkondadega suhtlemisel;
 • ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine;
 • vaimulik, hingeline abi (üks-kaks korda kuus jumalateenistus);
 • ühisüritused (tähtpäevad, arutelud külalistega Häädemeeste muuseumist, Häädemeeste raamatukogust, Häädemeeste lasteaed, Uulu põhikool, Häädemeeste Keskkool jm.);
 • klientide meelespidamine sünnipäeval (lilled, kringel, laulmine).
Kahekohalises toas majutamisel arvestatakse toakaaslase valikul kliendi soovidega, eaka või puudega inimese iseloomuga ja erivajadustega. Oluline on tagada kõigi klientide omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Eakate Kodu töötajad hoolitsevad elu- ja üldruumide korrashoiu eest ning elanikele on tagatud puhas kodu.

 

Eakate Kodu pakub alljärgnevaid tasulisi teenuseid

(Häädemeeste Vallavalitsuse 18.12.2019. a korraldus nr 654) :

Transporditeenus 1 sõit (isikute omaosalus) 0,30 eurot/km (Eakate Kodu kliendile)

Pesu pesemine, kuivatamine (1 masin) 3,20 eurot

Duši kasutamine (kuni 30 minutit) 1,50 eurot

 

Eakate Kodust

Eakate Kodu vana maja ehitati aastatel 1987- 1988 a. Maja ehitati Häädemeeste kolhoosi poolt vanurite elamuks.

1993 a. jaanuaris seoses põllumajandusreformiga, otsustas valla volikogu taotleda hoone kolhoosilt valla bilanssi. Sama aasta aprillis koostatud akti põhjal andis Häädemeeste kolhoos vanurite elamu üle Häädemeeste Põllumajanduslikule Hoiufondile, detsembris müüs hoiufond hoone Häädemeeste vallale tervikvarana. Algselt eraldati korterid vanurite elamus kauaaegsetele kolhoosi pensionäridele. Elanikel oli köök, vannituba ja tualettruum kasutada 4 toa peale. Igal elanikul oli oma tuba.

Hooldustöötajad võeti tööle alates 1992 a., kui elanike iseseisev toimetulek osutus raskeks. Hooldustöötajad tõid eakatele koju toiduaineid, ravimeid, töö toimus koduteenuse põhimõttel.

1994 aastal 10.märtsil nimetati hoone ümber Vanadekoduks, sama aasta märtsikuus võeti tööle Häädemeeste Vanadekodu juhataja. Täishooldust mittevajavatel vanuritel lubati elada vanadekodus üürilepingu alusel, hooldust vajavad elanikud tasusid hoolduskulude katteks 85% pensionist.

Alates 1995 a. alustati ühistoidutegemist osadele vanuritele, osa elanikest vajasid abi toidutegemisel. Seati sisse ööpäevaringne valve. Samal aastal viidi maja üle elektriküttele.

1996 a. nimetati Häädemeeste Vanadekodu ümber Häädemeeste Hooldekoduks.

1998 a. toimus vallas sotsiaalhoolekande ümberkorraldamine, mille tulemusena  moodustus Häädemeeste Sotsiaalkeskus, mille üheks struktuuriüksuseks oli Häädemeeste Hooldekodu.

2001 a. oktoobrist tegutseb Hooldekodu majas päevakeskus , mis osutab igapäevaelu toetamise teenust psüühiliste erivajadustega inimestele. Päevakeskus tegutseb tänase päevani.

2002 a. Juulikuu torm viis ära osa Hooldekodu katusest, mille tagajärjel tilkus vihmavesi inimestele otse voodisse ja söögilauale.

1991-2003 a. alguseni tegutses hoone keldrikorrusel Häädemeeste Muuseum, juhatajaks Tiiu Pukk.

2006 a. valmis Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute toetamise programmi toel keldriruumides saun-pesumaja, mis oli eelkõige hooldekodu klientide tarbeks.

2012 a. Vahetati Hooldekodu aknad ja soojustati maja (KIK toetus Eesti CO2 kvoodimüügist).

2019 a. Häädemeeste Hooldekodu koostöös Häädemeeste Vallavalisusega taotles toetust  Sotsiaalministeeriumist „Taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele". Projekti raames loodi seni kasutuses mitteolevale pinnale kaks teenuskohta dementsusega inimetele. Paigaldati trepikäsipuud, liikumisanduriga valgustid, kukkumisanduriga põrandamatid, kukkumisanduriga hooldaja kutsenupud, videovalvesüsteem, aiaga ümbritsetud õueala.

2019 a. maikuu võeti tööle Häädemeeste Hooldekodus tegevusjuhendaja.

08.04.2019 a. alustati Hooldekodu juurdeehitusega, ehitaja Eston Ehitus.

2019 aasta detsembrikuus nimetati Häädemeeste Hooldekodu ümber Häädemeeste Eakate Kodu.

Samas loodi Eakate Kodu koduleht ja logo.

10.detsember 2020.a. tunnustati meid dementsusõbraliku asutuse märgisega. Tunnustas-Dementsuse Kompetentsikeskus.

30.detsember 2020.a. Projekti "Hoolime koos" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest (kanad).

01.01.2021.a.  alates Õe teenust osutab TNP konsultatsioonid.

01.mai-31.12.2021.a. Projekt ``Hingehoidja`` rahastas Sotsiaalministeerium.

05.01.2022.a. Projekt "Hoolime koos", läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse    ´Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ``.

 

 

Häädemeeste Hooldekodu sai  toetuse „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele" taotlusvoorust, mida rahastas sotsiaalministeerium

 

Projekti kogumaksumus    93 554.90

Toetus                                   79 521.67

Omafinantseering               14 033.37

 

Projekti üldeesmärk

Hoolekandeasutuses üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste igapäevast toimetulekut ja heaolu mõjutab lisaks hooldusteenuse kvaliteetsele pakkumisele ka asutuse füüsiline keskkond, mis peab arvestama dementsusega inimeste tingitud erivajadusega ning toetama inimese iseseisvust ja tagama turvalisuse. Dementsusega inimese hoolduse esmane eesmärk peab olema inimese olemasolevate kognitiivsete ja füüsiliste oskuste ning psüühilise heaolu säilitamine nii kaua, kuni see võimalik on. Õigeaegse ravi ja hooldusega on võimalik pikendada inimese kvaliteetset ja väärikat elatud aega.

Projekti otsene eesmärk oli luua dementsusega inimestele teenuskohad, mille kaudu on tagatud elukvaliteedi suurendamine või säilimine, turvalisus tagamine ning privaatsema ja võimalikult iseseisva igapäevaelu toetamine teenusel olles. Parima hoolduse tagamiseks on väga oluline kohandada hoolekandeasutuse füüsiline  keskkond.

Eesmärgi saavutamiseks viidi ellu järgmised tegevused:

 • Kohandati dementsetele inimestele 1 tuba ja soetati tupp spetsiaalne sisustus;
 • Paigaldati anduriga põrandamatid liikumise jälgimiseks, kukkumise ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks ja õigeaegse abi tagamiseks;
 • Paigaldati liikumisanduriga valgustid trepikodadesse ja koridoridesse,turvalisuse tagamiseks.
 • Soetati  dementsusega inimestele kukkumisanduriga hooldaja kutsenupud, mis aitavad  turvalisuse tagada;
 • Turvalisuse tagamiseks paigaldati välistrepi ja sisetrepi käsipuud;
 • Visuaaltaju halvenemisest tulenevalt on tarvidus rõhutada wc poti olemasolu selleks paigaltati wc-desse kontrastsetes toonides prill-lauad.
 • Soetati spetsiaalselt kognitiivsete probleemidega inimeste jaoks loodud kombinesioonid  tänu millele jääb alles inimese väärikus, kergendab hooldaja tööd, säilitab hügieeni;
 • Soetatakse sangadega libilinad, mis aitavad  kergesti muuta hoolealuse asendit, sealjuures hooldajat liigselt koormamata.
 • Paigaldati videovalvesüsteem maja sissepääsude juurde ja välis fassaadile, turvalisuse tagamiseks, võimalus tuvastada kukkumist, tagada õigeaegne abi;
 • Kujundusprojekti alusel kujundati õueala ning rajati kõnniteed ja maitsetaime/lillekastid,  paigaldati aed koos väravatega ja õueala sisustus - seeniorite treeningvahendid ning paviljon/varjualaune laua ja toolidega. 

Õueala rajamisel on arvestatud dementsusega inimeste erivajadustega (aiaga piiratud õueala, paviljon/varjualune-tegevusjuhendaja abiga saab viia seal läbi erinevaid tegevusi või veeta lihtsalt aega samal ajal olles kaitstud nii otsese päikese või vihma eest. Istumisalad, jalgrajad, kus on lihtne liikuda ja mõista - liigeldes õuealal jõutakse teekonnaga tagasi ühe ja sama ukse juurde. Taimed, mis meelitavad kohale linde, liblikaid, lõhnavad lilled, maitsetaime /lillekastid, marjapõõsad, vaba aja tegevused).

Projekti tulemused

Dementsusega inimene saab tunda end iseseisvana. Talle on  tagatud läbi kvaliteetse teenuse igapäevaelu toetamine, turvalisuse tagamine ja loodud hubane keskkond. Aiaga piiratud õueala annab dementsusega inimesele kellestki sõltumata liikumisvabaduse. Oluline on hoida teenusel olev dementsusega inimene  tegevuses, nii saab ta tunda ennast endiselt vajalikuna, lasta inimesel ise/koos  toimetada näiteks külvata/istutada (maitsetaime/lillekastid) hoolitseda taimede eest, inimene tunneb läbi selle tegevuse oma juuri, samuti tunneb ennast vaimselt tervena. Koos olemine ja koos tegemine annab koduse tunde, inimene tunneb ennast turvaliselt ning gruppi kuuluvana. Aias jalutamine tasakaalustab meeli, erivajadusega  inimene tunneb ennast turvaliselt hästi elus looduse ja taimede vahel. Õues viibimine ja tegevuses olemine aitab säilitada hoolealuse ööpäevast normaalset rütmi. Õueala on suurepärane koht ka aja veetmiseks  lähedase te ja teiste hoolealustega.

Hoolduspersonalile on tagatud tänu suletud õuealale kindlustunne. Inimene viibib turvalisel hooldekodu territooriumil ja annab personalile julguse hoolealusele jätta rohkem privaatsust, iseolemise aega. Videovalvesüsteem annab töötajatele võimaluse operatiivseks ülevaateks õuealal toimuvast ning teadmise, et hoolealused on tegevuses piiratud alal ega ole õuealalt väljunud.

Tänaseks on tegevused elluviidud ja projekt lõpetatud.

 

Projekti kajastati Häädemeeste valla ajaleht Liiviranna juuli 2019 ja detsember 2019 numbris.

 

 

 

 

Toimetaja: ANTS JÄRV